ST2202 Anvendt statistikk


Høsten 2008

Om kurset

Kurset er beregnet for studenter ved studieprogrammene for biomatematikk og matematikk og statistikk. og andre som ønsker en videreføring i statistikk utover basiskurs. Sentralt står planlegging og gjennomføring av forsøk for å kunne samle inn informative data av høy kvalitet, og analyse av innsamlede data for å hente ut informasjonen slik at denne kan danne underlag for beslutninger.
Emnet omfatter kjikvadrattester(test av multinomiske sannsynligheter, test av modell med kjente og ukjente parametre, test av homogenitet, test av uavhengighet), regresjonsanalyse, forsøksplanlegging (inkl. variansanalyse og 2k-forsøk og fraksjoner av disse), prosesskontroll, generaliserte lineære modeller, transformasjoner for å oppnå tilnærmet normalfordeling, variansstabiliserende transformasjoner, ikke parametriske tester, approksimasjon av forventing og varians (inkl. for estimatorer gitt implisitt ved likning), kombinasjon av estimatorer, kombinasjon av tester, multippel testing (inkl. Bonferroni-korreksjon), simuleringstester og bootstrap. Dette er alle statistiske metoder og teknikker som er i utstrakt bruk i innanfor fagområder som fysikk, biologi, fysikk, kjemi, medisin og samfunnsfag og innenfor industri og næringsliv. . Planlegging av forsøk og analyse av data vil i kurset bli gjort på datamaskin med programpakken MINITAB.
Faget bygger på ST1101 og ST1201, evt. ST0101 og ST0202 eller tilsvarende kunnskaper..

  • Studiepoeng: 15
  • Varighet: 1 semester (høst)
  • Forelesninger:4 timer pr. uke
  • Fordypningstimer: 2 timer pr. uke (Alternativt forelesningstimer)
  • Regneøvelser: 2 time pr. uke
  • Eksamenskrav: Godkjent obligatoriske øving
  • Eksamen: Skriftlig, 5 timer. Hjelpemiddel B.

Forelesninger

Tirsdager 10.15 – 12.00 i MA21 (2. etasje Materialteknisk). Første gang tirsdag 19. august.

Torsdager  12.15 – 14.00 i H1 (Hovedbygget) (Ikke hver uke, se annonsering. Ikke 21. august).

Fredager 08.15 – 10.00 i R3 (Realfagbygget).


I dette faget går 4 av forelesningstimene (tirsdager og fredager) sammen med faget TMA4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder

Foreleser

Professor Bo Lindqvist, Rom 1129, Sentralbygg II, NTNU Gløshaugen
Telefon: 73 59 35 32
Epost: bo@math.ntnu.no
Treffetid: Bestemmes senere.

Øvingslærer

Stipendiat Inge Myrseth, Rom 1026, Sentralbygg II.

Telefon: 73 59 04 84
 Email: inge.myrseth@math.ntnu.no

Treffetid: Bestemmes senere.

Læremateriell

Lærebok: Walpole, Myers, Myers og Ye (WMMY) (2002): "Probability and Statistics for Engineers and Scientists". Seventh edition. Prentice Hall.

Utdelt kopi: Høyland, A (1988): Sannsynlighetsregning, Tapir. Kap. 5.2.8 Approksimasjon av forventning og varians til funksjoner av stokastiske variabler.

Utdelt forelesningsnotater med utvalgte deler fra Box, Hunter og Hunter (1978): "Statistics for Experimenters.
An introduction to Design, Data Analysis and Model Building". Wiley. Kap. 10 og 12.


Utdelt forelesningsnotater/kopi om temaene simulering, generaliserte lineære modeller, transformasjoner og kombinasjon av estimatorer og tester.
Tabeller: "Statistiske tabeller og formler". Tapir.

MINITAB: Endel informasjon og dokumentasjon om MINITAB finnes på http://www.ntnu.no/itea.info/programvare/minitab.html

Tilleggslitteratur: En bok med stor vekt på anvendelser og eksempler som kan være nyttig å lese som et supplement til læreboken er Box, Hunter og Hunter (1978): "Statistics for Experimenters. An introduction to Design, Data Analysis and Model Building". Wiley.

Foreløpig pensum i ”Anvendt statistikk” i tillegg til pensum i ”Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder”


Gunnar G. Løvås: Statistikk for universitet og høyskoler: Kap 10.

Notat om ekstremvariable . Det er nok å lese det som står om max og min av tilfeldige variable.

Notat om Bootstrap . Kap 1.1 er ikkje å rekne som eksamensrelevant.

 

Notat om Jackknife.

Notat om testar ved simulering og bias .

Notat om logistisk regresjon og Poisson regresjon .

Notat om Variansstabiliserande transformasjonar .

Notat om kombinasjon av testar og estimatorar .

Dessuten er øvingene pensum


If anyone needs to read about simulation in English the book: Brian D. Ripley: Stochastic simulation is a good reference.
The most relevant pages are: 20-21, 59 - 62; 119, 122 - 123.

Forelesingsplan

Foreløpig forelesnings- og fremdriftsplan for torsdager


Uke 34-38: Simulering og simuleringstester

Uke 39-40: Transformasjonar og approksimasjon av forventing og varians

Uke 41-43: Kombinasjon av estimatorer og tester

Uke 44-47:Generaliserte lineære modellar

Øvinger

Mandager 15.15 – 16.00 i MA21 eller i en datasal (se informasjon på ØVINGSSIDEN (kommer) fra uke til uke).

Første øving er 25. august. Det er da gjennomgåelse av MINITAB.


Mer informasjon om øvingsopplegget finner de ved å gå til hjemmesiden til TMA 4255
I tillegg blir det gitt øvinger i den delen av faget som bare omfatter Anvendt statistikk. Disse finner du nedenfor (med forbehold om endringer)

Øving 1 ST2202

Øving 2 ST2202

Øving 3 ST2202

Følgjande notat kan vere til nytte
Approksimasjon av forventing og varians

Øving 4 ST2202

Øving 5 ST2202

Øving 6 ST2202


De fleste øvingene krever bruk av statistikkpakken MINITAB, se forøvrig http://www.ntnu.no/itea.info/programvare/minitab.html. Merk at NTNU har kjøpt en ubegrenset "site avtale" for Windows og Macintosh for installasjon av MINITAB på NTNUs område samt på studenters og ansattes private maskiner. MINITAB vil også være tilgjengelig på datasalene Gombe (24 maskiner) i Realfagsbygget. På same datasal er og programpakken R tilgjengeleg. Diverre har ikkje den nåverande installasjonen alt av programvare som skal til (mellom anna ikkje bootstrapkommandoen). Men de kan logge dykk inn på studentmaskina ved Institutt for matematiske fag. Framgangsmåten finn de her

En av øvingene er obligatorisk og vil være av noe mer omfattende karakter. Her skal man selv planlegge, gjennomføre, analysere og rapportere et selvvalgt forsøk. Denne øvingen vil telle 20% av eksamenskarakteren. Mer informasjon om den obligatoriske øvingen finner du her (siden vil bli revidert for 2004).

Eksamen

Eksamensdato er ikke fastsatt pr. 14. august. Skriftlig. Varighet 5 timer.
For å gå opp til eksamen må man ha godkjent den obligatoriske øvingen.
Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorar er tillatt.

EKSAMENSOPPGAVER
Eksamen des 2004 og løysingsforslag til oppgåve 4 finn de her


Eksamen des 2005 og løysingsforslag til oppgåve 4 haust 2005 finn de her


Eksamen desember 2006 med løysingsforslag til oppgåve 4 finn de her

Eksamen desember 2007 med løysingsforslag her

Beskjeder


Forelesningen i ST2202 torsdag 21. august utgår. Arbeid med repetisjon via læreboken WMMY!

05.12.08 Løsning på eksamen desember 2008 er her. Dette er selve eksamensoppgaven.


Siden er sist oppdatert fredag 5. desember 2008 kl. 15.13