Source: "http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/janei/viten.html"
Kommentarer sendes til ystenes@kjemi.unit.no

Jeg forbeholder meg aller rettigheter til denne filen som følger av loven om opphavsrettigheter. Du kan ta utskrift til eget bruk, men jeg vil ikke tillate videre publisering av innholdet.

Martin Ystenes

En liten populærvitenskapelig bok med grå permer

Del III, Høringsutkast pr. 1. januar 1998

Det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder.

 1. Den seriøse delen av astrologien bygger på vitenskap.
 2. Nostradamus var en profet med mange nøyaktige og sikre spådommer.
 3. Det er aldri bevist at tankeoverføring er mulig.
 4. Det amerikanske forsvar har drevet seriøs forskning med tanke på å bruke parapsykologi til militære formål
 5. Enhver vil kunne gå på glødende kull med litt instruksjon.
 6. Minst en hvalart er utryddet på grunn av nordmenns hvalfangst.
 7. Norges Forskningsråd støtter forskning på alternativ medisin, bl.a. homøopati og akupunktur.
 8. En fransk forsker (Jaques Beneviste) har fått resultater som kan forklare virkningen av homøopatmedisiner.
 9. Moderne vitenskap kan forklare hvordan homøopatimedisin virker.
 10. Det finnes vitenskapelig støtte til irisdiagnostikk, fotsoneterapi og lignende diagnose- og helbredelsesmetoder.
 11. Alternative behandlingsformer er i det minste ufarlige.
 12. Vannletere finner forbausende ofte vannårer ved hjelp av ønskeskvist.
 13. Forsvaret og Røde Kors har systematisk brukt "ønskekvister" til å lete etter savnede ved rasulykker.
 14. Melk er en av de viktigste årsakene til at nordmenn får så mye benskjørhet.
 15. Livet på jorden kan oppfattes som en superorganisme, hvor de enkelte arter utvikler seg slik at det er til det beste for hele miljøet.
 16. Det er gjort sikre observasjoner som kan tyde på at det finnes intelligent liv andre steder i verdensrommet.
 17. Amerikanere holder humanoider fra verensrommet fanget på en militærbase i Nevadaørkenen.
 18. I 1947 krashet en UFO i Roswell i USA.
 19. Forskerne er enige om at vi før eller siden vil oppdage en sivilisasjon i universet som er oss teknologisk overlegne.
 20. Kornsirkler, store og ofte meget forseggjorte figurer i kornåkre, kan ha vært laget av UFO'er.
 21. Pyramidene i Egypt viser at de gamle egypterne hadde kunnskaper om astronomi og matematikk som tyder på overnaturlige evner eller kontakt med andre sivilisasjoner.
 22. Det finnes vitenskapelige bevis på at det er et liv etter døden.

Man vet jo egentlig ingen ting. Ikke sant?

Krediteringer.


 1. Den seriøse delen av astrologien bygger på vitenskap.

  Feil. Utviklingen av astrologien er ikke basert på vitenskap, og det har ikke vært mulig å finne noen vitenskapelig støtte til påstandene om at planetene påvirker oss. Det er heller ingen som har kunnet gi noen fornuftig forklaring på hvorfor planetenes posisjoner skulle ha noen betydning. Store Norske Leksikon kommenterer påstanden med en eneste setning: "Astrologien har intet vitenskapelig grunnlag."

  Det er gjort en rekke meget seriøse vitenskapelige studier om holdbarheten til spådommene fra astrologene, og de aller fleste viser at planetenes posisjoner i fødelsøyeblikket ikke har noen betydning. Når astrologer påstår de har støtte fra vitenskapen refererer de stort sett bare til Gaquelins studier av den såkalte Mars-effekten. Denne sier at dine egenskaper påvirkes av hvor Mars står på himmelen i det øyeblikket du blir født. To meget grundige studier påviser denne effekten, og sannsynligheten for at sammenhengen skyldes tilfeldigheter blir påstått å være meget liten. På den annen side, det er flere og minst like grundige studier som ikke viser noen slik effekt. Resultatet er derfor likevel høyst sannsynlig en ren tilfeldighet, eller en konsekvens av dårlig forskning.

  Ofte finner man sammenhenger mellom stjernetegn og menneskeskjebner som kan ha helt andre forklaringer. En studie fant at høyere offiserer i de britiske og amerikanske forsvar var påfallende ofte født om sensommeren og høsten. En mulig forklaring: Høyere offiserer er ofte barn av offiserer, og disse var ofte hjemmefra. Men i julen var de gjerne hjemme, og ni måneder senere ble de nye offiserspirene født.

  Kilde: H.J. Eysenck, D.K.B. Nias: "Astrology. Science or Superstition", 1982.

  Det er også gjort flere studier som viser hvorfor astrologien ser ut til å gi riktige spådommer: Spådommene er runde, eller kan tolkes på flere måter, og formuleringene er slik at de fleste vil kjenne seg igjen. Et klassisk eksempel er en skeptiker som satte inne en annonse hvor han tilbød personlige horoskop. Han sendte det samme horoskopet til alle, og de aller fleste svarte at horoskopet beskrev dem meget godt. Horoskopet var opprinnelig laget for en massemorder som var blitt henrettet for sine udåder.

  Under krigen ble det kjent at tyske militære konsulterte astrologer for å finne beste tidspunkt for å sette inn et angrep. Allierte ledere konsulterte derfor astrologer for å finne ut hvilke anbefalinger de tyske astrologene ville gi. Spådommene var imidlertid så diffuse at det var umulig å vite hvordan tyske militære ville tolke dem.

  I 1996 gikk den velstående kommunen Orange i California konkurs etter å ha tapt flere milliarder kroner på ulike spekulasjoner. Spekulasjonene var gjort i samråd med en astrolog.

  Ca. 40 prosent tror på påstanden.

  Er det da ingen verdi i astrologien? Som spådomskilde har den ingen verdi. Selv de studiene som finner at det kan være en sammenheng konkluderer med at sammenhengen er for svak til at den kan forutsi noe om enkeltpersoner. Men det finnes en del astrologispalter og -artikler som røper mye kunnskap om psykologi og mellommenneskelige forhold, og som derfor kan være av verdi for leseren.

  Gjennom matematiske utledninger og observasjoner av bevegelser i makrokosmos og mikrokosmos mente Platon å påvise et altomfattende system av krefter og mønstre.

  Filosofistudenten utleder at all bevegelse i hele universet kan sees som synkron. Alt henger sammen i et enormt samspill. Disse sterke systemer av kretser i galaksene kan slik oppfattes å påvirke absolutt alt, også personlighetstrekk ved individene på jorden, hevder han i sin hovedoppgave.

  Enkeltindivider vil få problemer ved å forsøke å bryte med de sterke kreftene i systemet. Hvis man derimot tilpasser seg de kosmologiske mønstrene og kreftene som omgir en, vil man lære å kjenne seg selv bedre og oppleve harmoni.

  "Unversitas" 7. mai, 1997. "Universitas" er avis for studentene ved Universitetet i Oslo, og intervjuer her en filosofistudent som har brukt hovedoppgaven til å diskutere astrologiens vitenskapelighet.
 2. Innholdsfortegnelsen


 3. Nostradamus var en profet med mange nøyaktige og sikre spådommer.

  Feil. Det er faktisk usikkert om Nostradamus selv oppfattet seg som profet eller spåmann. De diktene han skrev kan like gjerne ha vært om hendelser i tiden, men skrevet på en kryptisk måte for å unngå forfølgelse. Det er disse meget kryptiske diktene som mange senere har prøvd å tolke som spådommer.

  Det er lett å få "spådommene" til å stemme: Hvis man er enige om at nedskrivningen er unøyaktig, så kan man godta en meget omtrentlig tilpasning til virkeligheten. Og tar man hele historien til hjelp så finner man alltids en hendelse som passer sånn noenlunde. Nesten alle fortolkningene som viser at Nostradamus har rett er gjort i ettertid, selv om noen forutsigelser selvfølgelig har slumpet til å være rett. Et pinlig eksempel for Nostradamus-tolkerne er at nesten alle forutså en krig mellom USA og Sovjetunionen, mens ingen forutså Sovjetunionens nært forestående fall.

  Uansett om man tror på Nostradamus eller ei: Spådommene var i alle fall ikke nøyaktige og sikre.

  Jeg er overrasket over at så mange som 70% svarere bekreftende på påstanden

 4. Eksempel på spådom.

  Innholdsfortegnelsen


 5. Det er aldri bevist at tankeoverføring er mulig.

  Riktig. Det er gjort en rekke studier for å finne ut om det er mulig å overføre tanker fra et menneske til et annet. Mange påstår at de har funnet beviser for at noen har slike evner, men felles for disse er at de ikke er nøye nok med å sikre at det ikke er mulig med juks, eller de har uklare kriterier i testene.

  James Randi utlover en stadig økende pengesum til den som kan bevise overnaturlige evner. Mange har prøvd seg, og det er en klar forutsetning at Randi og den som prøver seg skal være enige om testmetode og kriteriene før testen utføres. Ingen har bestått en slik test. Den kjente "skjebøyeren" Uri Geller har også mislykkedes i slike tester, og har gått til en rekke søksmål mot Randi etterpå. Uri Geller har så langt tapt alle rettsakene.

  Hvis du mener at du har overnaturlige evner er det mange steder i de kan testet dem. Mange steder er det mulig å tjene stor pengebeløp på helt enkle tester.

  The Parapsychological Association var så overbevist at den i 1971 konkluderte med overveiende stemmeflertall at ytterligere eksperimenter bare for å bevise ESP-fenomenenes eksistens, ville være både kjedelige og tidkrevende.

  Fra "Mystikk og mysterier", Forlaget Det Beste, 1982. ESP = esktrasensorisk persepsjon, dvs. tankeoverføring.
 6. Innholdsfortegnelse


 7. Det amerikanske forsvar har drevet seriøs forskning med tanke på å bruke parapsykologi til militære formål

  Riktig. I 1996 avslørte det amerikansk forsvar at det hadde brukt minst 20 millioner dollar på slik forskning over en 10-årsperiode. Målet var å finne ut om mennesker med overnaturlige evner kunne hjelpe med å varsle forestående angrep eller påvise fremmede militære enheter. Forskningen gav ingen konkrete resultater, og ble derfor avsluttet.

  Var russerne i ferd med å realisere drømmen om "dødsstrålen" og utvikle gigantiske laservåpen? Eller hadde de gjort et avgjørende gjennombrudd i parapsykologisk forskning og var i ferd med å utvikle uhyggelige nye former for "psykologisk" krigføring.

  Vilhelm Schjeldrup i "Elektromagnetismen og livet", 1987.

  Det finnes også eksempler på at folk med paranormale evner synes å kunne forstyrre elektroniske styringssystemer av livsviktig sivil og militær betydning.

  Erik Damman i "Bak tid og rom", 1993
 8. Innholdsfortegnelse


 9. Enhver vil kunne gå på glødende kull med litt instruksjon.

  Riktig. Skjønt på en måte er påstanden feil: Man går ikke direkte på glødende kull. Selv om det ligger lag av glødende kull under så holder det øverste laget ikke mer enn 3-400°C, og er langt fra glødende.

  Mange påstår at det ligger overnaturlige fenomener bak ("indre energier" etc.) som gjør det mulig å gå på glødende kull, men fenomenet er fullt ut forklarlig utfra naturlovene. Årsaken til at det går bra er at både varmekapasiteten og varmeledningsevnen til kull er liten. Undersøkelser med kameraer som måler infrarød stråling viser at temperaturen på fotsålen bare øker med noen få grader etter en tur på 4-5 sekunder, og at det heller ikke er mulig å se noen vesentlig nedgang i temperaturen på de områder hvor man har gått.

  Situasjonen kan sammenlignes med en varm badstu. Det går stort sett lett å sette seg på en trebenk, særlig hvis treverket er helt tørt, men du får vondt hvis du setter deg på en spiker.

  Man kan få brannsår hvis små kullbiter blir hengende fast eller hvis det skulle ligge små steiner eller metallbiter i kullet. Det er heller ikke lurt å gå for langt.

  Svar: Av en gruppe kjemistudenter var bare 5% uenige i påstanden. Ellers i samfunnet vil nok antall tvilere være langt større.

  Den norske misjonærfamilien kunne ikke unngå å se mange eksempler på besettelse og innflytelse fra onde ånder. Indoneserne pisket hverandre, men de blødde ikke. De gikk på glødende kull, men brant seg ikke.

  Sitat fra en artikkel fra Norsk Luthersk Misjonssamband på internett. (Referert i 1997)

  Skyldes det kokeplate-effekten?

  Flere kilder forklarer kullvandring med den såkalte "Leidenfrost"-effekten. Det er denne effekten som får en vanndråpe til å ligge på en varm kokeplate uten å forsvinne, dråpen beskyttes av et isolerende damplag. Men denne forklaringen må være feil. Hvis Leidenfrost-effekten skulle løfte et 75 kg's menneske måtte man ha f.eks. 75 cm2 kontaktflate og et overtrykk på en atmosfære mellom fotsålen og kullene. I virkeligheten er kontaktflaten mye mindre og det vil ikke være mulig å holde et slikt overtrykk på plass.

  Et tankeeksperiment: Tenk deg at du står på en plate med mange små hull, og at det kommer damp opp av hullene. Tenk deg at damptrykket ble skrudd så høyt at du ble løftet opp fra platen. Hvis du synest det virker OK så kan du ta av deg sokkene og la dampen fra tuten på en fosskokende kaffekjele strømme mot fotsålene. Jeg vil ikke gjøre det!
 10. Innholdsfortegnelsen


 11. Minst en hvalart er utryddet på grunn av nordmenns hvalfangst.

  Feil. Flere bestander ble kraftig redusert, bl.a. blåhvalen. Du kan være sikker på at hvis en eneste hvalart hadde blitt utryddet så hadde man hørt om det. Om igjen, om igjen og om igjen. Derimot er utryddelsen av Geirfuglen i forrige århundre et indirekte resultat av fangst-virksomhet.

  Svar: 20-40% svarer ja på spørsmålet.

  Norsk hvalfangst - sjåvinismens høydepunkt

  ... tenk bare på Svend Foyn som fant opp harpunkanonen og la grunnlaget for utryddelsen av finnhvalen, blåhvalen og spermasetthvalen!

  ... tenk på hvordan Steinar Bastesen og Høge nord-alliansen i samarbeid med slike ressursbevisste grupperinger som den amerikanske våpenlobbyen, Lyndon de la Rouche, Ku Klux Klan og Moon-sekten har trosset miljø- og dyrevernere som greenpeace og Sea Shepherd for å bygge opp et gigantisk lager av uselgelig hvalkjøtt og hvalspekk.

  Hentet fra "Siste nytt fra de Grønne" 1. Juli 1996, under Miljøpartiet de Grønnes hjemmeside på internett. http://www.sn.no/~mdg/nytt.html
 12. Innholdsfortegnelse


 13. Norges Forskningsråd støtter forskning på alternativ medisin, bl.a. homøopati og akupunktur.

  Det er riktig, det ble bevilget flere millioner kroner til forskning for å finne ut om altenative behandlingsmetoder har noen effekt, eller om det virkelig er slik at "homøopatmedisin er den eneste medisin som bare hjelper mot tørsten". Det er mange som venter spent på resultatene.

  Finnes det eksperimentelle data som beviser homøopatmedisinens virkning?

  I 1997 (Lancet, vol 350, side 834) ble det publisert en oversikt over 180 studier om effekter av homøopatisk medisin. Mindre enn 30 av studiene ble funnet å holde mål vitenskapelig. Ved å sette sammen resultatene fra disse ble det ikke funnet en eneste sykdom hvor homøopatmedisinen hadde en påviselig effekt utover det som kan forklares ved normale, statistiske tilfeldigheter.

  Ved å sette sammen data fra de 89 beste studiene ble det konkludert med at homøopatmedisin hadde en effekt som var drøye 50% større enn placebomedisinen. Denne konklusjonen er imidlertid sterkt kritisert, bl.a. fordi det er svært vanskelig å vite hvor mye disse tallene påvirkes av "publication bias", dvs tendensen til at forskere helst publiserer data med positive resultater. Det er derfor ytterst tvilsomt at denne studien vil få mange til å stille spørsmålstegn ved kjemiens eller fysikkens lover.

  New Scientist kommenterte studien bl.a. på følgende måte:

  In the ulikely event that the tools of science do, in the final analysis, prove that homeopathy works, then the laws of chemistry will be in for a thorough rethink. The irony is that it might not be unqualified good news for the homeopaths either, as their mystically inclined patients move on to terapies where the magic and mystery still reigns.
 14. Innholdsfortegnelse


 15. En fransk forsker (Jaques Beneviste) har fått resultater som kan forklare virkningen av homøopatmedisiner.

  Feil. Jaques Beneviste ble verdenskjent i 1988 da han fikk publisert en studie i det meget anerkjente tidsskriftet "Nature" (vol 333, side 816) hvor han mente å a bevist at vannet kunne "huske" hva som hadde vært oppløst i det. Han hadde studert effekt av meget fortynnede løsninger av visse antistoffer, og påvist at de hadde en viss effekt selv når løsningen var så fortynnet at det ikke kunne være et eneste molekyl igjen. Studien ble omtalt av mange som det første bevis på at homøopatiens ide om ekstreme fortynninger ikke var tull.

  Artikkelen reiste meget sterke protester, det var meget få forskere som trodde at Beneviste hadde motbevist sentrale lover innen kjemien og fysikken. "Nature" sin redaktør John Maddox reiste da som leder for en komité til Benevistes laboratorium for å se ham utføre forsøkene og studere bakgrunnsmaterialet. Komitéen konkluderte med at det hele var dårlig forskning og tidsskriftet trakk tilbake artikkelen. Selv om noen forskere har anklaget Beneviste for juks, så har ankepunktene i hovedsak vært manglende dyktighet og manglende forståelse for den vitenskapelige tenkemåte både hos ham selv og i den gruppen han leder.

  Beneviste har nå mistet plassen ved det forskningssenteret han arbeidet ved, for artikkelen ble oppfattet som så useriøs at han etterpå verken var i stand til å skaffe prosjektmidler eller doktorgradsstudenter. Selv påberoper han seg å være utsatt for politisk sensur av forskningen. Beneviste arbeider nå ved et laboratorium som får sine midler fra private givere.

  Et annet forhold er at Benevistes resultater aldeles ikke kunne forklares bare ved at vannet hadde en "hukommelse". Hen fjernet nemlig ikke molekylene, han fortynnet ved å tilsette vann. For at resultatene skulle vært riktige måtte effekten også spre seg til det nye vannet, den måtte være "smittsom". Tenk på hva som ville ha skjedd hvis han hadde mistet noe av dette vannet i havet....

  In his latest experiments, Beneviste claims to have transmitted water "memory" over the internet via e-mail.

  New Scientist, 27/9 1997.
 16. Innholdsfortegnelse


 17. Moderne vitenskap kan forklare hvordan homøopatimedisin virker.

  Feil. Man skal aldri forsverge hva vitenskap kan komme fram til senere, men det er ingen ting i de moderne vitenskaper i dag som kan forklare de påståtte effekter av ekstremt fortynnede medisiner.

  Homøopatiens grunntanke er at små doser av en medisin som framkaller et symptom kan motvirke en sykelig tilstand med de samme symptomene. Prinsippet er aldri blitt bevist vitenskapelig, men det strider ikke mot noen naturlover. Problemet oppstår når homøopatene fortynner medsinene så mye at det ikke finnes et eneste molekyl igjen og likevel påstår at medisinen har en effekt. Det er for å forklare dette naturlovstridige fenomenet at homøopater har henvist til alle mulige slags moderne vitenskap.

  De viktigste prinsipper som har vært nevnt er følgende:

  Konklusjonen er at slike forklaringer ikke har noe for seg, og den stadige presentasjonen av slike teorier bidrar ikke til styrke homøopatenes seriøsitet. I boksen nedenfor har jeg gjengitt det mest spinnville forslaget jeg har sett, i alle fall på norsk, men det er ikke vanskelig å finne forklaringer som er nesten like tøvete.

  Det finnes dog en mulig forklaring på homøopatmedisinens virkning, nemlig at fortynningen ikke virker slik den skal. Det er kjent innen kjemisk forskning at det er meget vanskelig å lage ekstremt fortynnede løsninger, de blir alltid mer konsentrert enn man tror. Men det er også ekstremt vanskelig å lage helt rent vann. Selv om det skulle være noen medisinmolekyler igjen så er det antakelig enda flere DDT, PCB eller PAH-molekyler i medisinen.

  Den teoretiske modellen forklarer de slik: Under fremstillingen av medisinen forsvinner den aktive substans ved fortynningen. Imidlertid blir det igjen noe forskerne kaller "hvite hull". Hvite hull er det motsatte av sorte hull, som er velkjent innen astronomien, der materien har en ekstrem tetthet. Et hvitt hull er et superlysende hull som sender ut spesifikke bølger. Disse støter på vannmolekyler, hvilket forårsaker at hyper-protoner oppstår. Hyper-protonene er partikler som idet de materialiseres slipper løs beta-karakteristiske bølger fra den aktive substans. Dette har forskerne klart å påvise ved sine målinger. Bølgen, som er resultatet av materialisering og dematerialisering av substanser, er følsom for gravitasjonskraften. Det er ristingen av preparatene som forårsaker de hvite hullene. Og enda mer overraskende er det at organismen selv produserer hvite hull, i blodplasmaet. Den nye tilnærming til levende materie, som de fire forskerne har beskrevet, er ikke en motsetning til den klassiske kjemiske forståelsen, men er en utvidelse av den. Forskerne mener at den lysende koden som finnes i de homeopatiske medisinene innehar en frekvens som virker direkte på DNA.

  Dynamis, juni 1997. Dynamis er et internblad for norske homøopater.
 18. Innholdsfortegnelse


 19. Det finnes vitenskapelig støtte til irisdiagnostikk, fotsoneterapi og lignende diagnose- og helbredelsesmetoder.

  Irisdiagnostikk er en metode for å bestemme hvilke sykdommer en person lider av ved å studere mønstre i regnbuehinnen (iris) i øyet. Refleksologi eller soneterapi (bl.a. fotsoneterapi) baserer seg på en idé om at ulike deler av kroppen henger sammen i energibaner og ved å undersøke eller påvirke disse energibanene kan man både påvise sykdomer og helbrede dem. Det finnes ingen vitenskapelig holdbare forklaringer på at slike metoder fungerer og heller ingen holdbare eksperimentelle studier som bekrefter at metodene fngerer.

  Den amerikanske legen Robert Becker har gjort en rekke studier hvor han konkluderer med at nervebanene leder en elektrisk strøm av "halvledertype". Med dette mener han å ha bevist at det finnes energibaner i kroppen. Becker mener også at denne strømmen er nødvendig for kroppens selvheling etter skader og sykdommer og ved å stimulere strømmen kan naturlige helbredelsesprosesser styrkes. Selv om Becker fikk et av sine tidligere arbeider publisert i det prestisjetunge tidsskriftet "Science", så har hans arbeider i dag ingen vekt innen vitenskapen.

  Simon A; Worthen DM; Mitas JA 2d. An evaluation of iridology.

  Jama, 1979 Sep 28, 242(13):1385-9.

  Iridology is an analysis of health based on examination of the iris of the eye. One hundred forty-three patients had photographs taken of both eyes. Nine-five patients were free of kidney disease, defined as a creatinine level of less than 1.2 mg/dL (mean, 0.8 mg/dL), and 48 had kidney disease severe enough to raise the plasma creatinine level to 1.5 mg/dL or greater (mean, 6.5 mg/dL). Three ophthalmologists and three iridologists viewed the slides in a randomized sequence without knowledge of the number of patients in the two categories or any information about patient history. Iridology had no clinical or statistically significant ability to detect the presence of kidney disease. Iridology was neither selective nor specific, and the likelihood of correct detection was statistically no better than chance.

  Dette er sammendrag av en vitenskapelig artikkel som viser hvordan man går fram når man vil undersøke om alternative metoder virker.
 20. Innholdsfortegnelse


 21. Alternative behandlingsformer er i det minste ufarlige.

  Feil. For en rekke alternative behandlingsformer er det registrert alvorlige bivirkninger. Det er kjent tilfeller hvor akupunktører har brukt nåler som ikke var godt nok sterilisert eller akupunktøren har stukket hull på vitale organer, f.eks. lunger. Flere tilfeller av nerveskader er også kjent. Mange av de naturlegemidlene som brukes kan gi sterke allergiske reaksjoner, flere tilfeller av svært kraftige reaksjoner, endog dødelig allergisjokk, er registrert som følge av bidronning-gele og pollenekstrakter. I England er der registrert mange tilfeller av forgiftning på grunn av forurensninger i helseprodukter, bl.a. høye nivå av kvikksølv i enkelte kinesisk urteteer.

  Alternative helbredelsesmetoder som ikke har noen kjent fysisk effekt, men som antas å spille på placeboeffekt, kan også være farlige. Placeboeffekten kan gjøre mennesker friske, men hvis man tror man blir utsatt for en farlig påvirkning kan det gi alvorlige sykdomstilstander. Ved å skjerme et hus mot "jordstråling" kan man gjøre mennesker friske, men folk som bor i uskjermede hus kan dermed tro at de blir utsatt for slik jordstråling og følgelig at de bør regne med å bli syke. Feilaktige diagnoser basert på irisdiagnostikk o.l. kan også medføre alvorlig sykdom.

  Et mye studert eksempel på slike fenomener er sykdommen "vegetativ dystoni" i området rundt Tsjernobyl. Sykdommen kjennetegnes ved en lang rekke diffuse sympromer som dårlig immunforsvar, muskelsmerter, manglende overskudd, allergiske reaksjoner, hodepine, etc. Dvs. stort sett de samme symptomer som andre steder tilskrives jordstråling, el-allergi, amalgamforgiftning, candida, kronisk tretthetssyndrom etc. Når disse symptomene forklares med en unsynlig og skremmende radioaktiv stråling, og sammenhengen begrunnes med en tilsynelatende vitenskapelig autoritet, gir det et sterkt signal til alle andre som er utsatt for den samme strålingen at de kan forvente å bli syke. For mange ulykkelige er diagnosen en god støtte fordi den gir svar på spørsmål og plasserer ansvaret for problemene hos andre. Men denne sykdommen er antakelig det største helseproblemet i Tsjernobylområdet, og er et langt større problem enn de direkte skadevirkningene av strålingen.

  Det er ofte vanskelig å argumentere for at diagnoser skyldes innbildning, for symptomene kan være helt reelle for dem det angå. Å forklare symptomer med hypokonderi, hysteri eller "bare nerver", oppfattes ofte som en mistenkeliggjøring, og kan være klart sårende for den det gjelder. I tillegg er det lite tilfredsstillende, for så lenge symptomene varer vil det alltid være en restusikkerhet om at det kanskje kan være en virkelig sykdom som er årsaken. Ukebladene er fulle av historier om mennesker med uvanlige sykdommer som gang på gang er "avvist av arrogante leger i hvite frakker".

  I slike sammenhenger kan det være greitt å påpeke at alike syptomer også kan ramme leger. "Læreboksykdom" er en kjent fenomen blant medisinerstudenter, og er betegnelser på sykdommer man innbiller seg at man har når man leser om dem.

  Ginseng farleg for kreftpasientar

  Ginseng og enkelte ande naturmedisinar kan føre til alvorlege biverknader hjå kvinner som har brystkreft. Det hevdar to svenske legar i Lund, som no frårår kreftsjuke kvinner å bruke slik medisin.

  Fra Sunnmørsposten, 1996.
 22. Innholdsfortegnelse


 23. Vannletere finner forbausende ofte vannårer ved hjelp av ønskeskvist.

  Vannletere med ønskekvist finner ofte vann. Spørsmålene er om de finner vannårer, om de lykkes forbausende ofte og om de finner vannet ved hjelp av ønskekvisten.

  Det er en vanlig misforståelse at vannet beveger seg i årer. Når tunellborere treffer områder med dårlig fjell hender det at vann strømmer inn i strie bekker, men det er bare en liten del av grunnvannet som renner i sprekker i fast fjell. Det aller meste av grunnvannet siver i lag som strekker seg ut overalt hvor det er løsmasser. Der beveger vannet seg meget langsomt, det kan bruke år på hundre meter. Farris-etikettene forteller at vannet bruker 12 år fra Bøkeskogen til Farriskilden.

  Lykkes vannleterne forbausende ofte? Nei, hvis man graver i løsmasse i områder med noe nedbør vil man finne vann nesten overalt. Hvis man i tillegg har lært å vurdere terrenget (man graver ikke brønner på fjelltopper), og kanskje vegetasjonen, kan det i verste fall skje at man må grave litt dypere enn nødvendig. Eneste faren er vel at man treffer fast fjell, men da kan man jo bløffe, legge øret inn til steinen og si at man hører det klukker langt der inne.

  Hva med ønskekvisten, har den vært til hjelp? Det har vært gjort en lang rekke studier, hvor man har latt to vannletere prøve å finne de samme vannårene, man har latt samme vannleter prøve å finne samme åren to ganger i blinde, eller man har laget kunstige vannårer ved å legge vannrør i bakken og variert hvilke som var tilkoblet. Det har ikke vært mulig å dokumentere det minste spor av evner til å finne vannårer.

  Konklusjonen er derfor at påstanden er feil. Man finner ikke vannårer, det er ikke forbausende ofte for man finner vann nesten uansett hvor man graver, og det er ingen ting som tyder på at ønskekvisten er til noe hjelp.

  Hvorfor er troen på vannårer så utbredt? En årsak til myten kan være den gamle troen på at vannet i elvene kom fra kilder. Det virket utrolig at alt vannet i elvene skulle komme fra regnvann, så man tenkte seg at store årer bragte vannet den andre veien, fra havet og til kildene i fjellene.

  Når man graver en brønn ned i grunnvannet hender det at vannet siver inn i brønnen på en måte som gir inntrykk av at det kommer fra årer. Dette har nok også bidratt til å opprettholde myten. Vannleterne hadde også en klar interesse av å holde myten ved like. Hvis folk oppfattet at de kunne lete etter vann nær sagt hvor som helst riskerte vannleterne å mistet både status og ekstraintekter.
 24. Innholdsfortegnelse


 25. Forsvaret og Røde Kors har systematisk brukt "ønskekvister" til å lete etter savnede ved rasulykker.

  Riktig. Fra ca. 1975 til 1987 var "ønskekvister" eller søkevinkler fast utstyr ved skredulykker, både i forsvaret og i Røde Kors, og opplæring i bruk av søkevinkler var obligatorisk for alle i skredtjenestene.

  I 1986 skjedde den største ulykken som har rammet det norske forsvaret i fredstid, da et snøras i Vassdalen-ulykken i 1986 krevde 16 soldaters liv. Også her ble det brukt søkevinkler for å lete etter omkomne, med pinlig dårlig resultat. Bl.a. lette en offiser i et område hvor det skulle være 7-8 omkomne. Han fikk utslag på søkevinklene 20-30 ganger, men de fant bare en person på denne måten. En av de omkomne ble først funnet etter 3 døgn, selv om det ble påstått at søkevinklene skulle finne de omkomne på flere meters avstand. Det er ingen ting som tyder på at flere ville blitt reddet hvis man ikke hadde brukt søkevinklene, men det er trolig at søkevinklene forsinket letingen etter omkomne.

  Hendelsen fikk professor Rolf Manne ved universitetet i Bergen til å reagere. Først etter mange avisinnlegg og henvendelser ble saken tatt alvorlig av forsvaret, som bestemte seg for å få undersøkt om søkeviklene hadde noen effekt. Flere undersøkelser viste helt tydelig at søkevinklene ikke hadde noen som helst effekt, og i 1987 bestemte forsvaret seg for å legge dem bort. Røde Kors nølte mer med å legge dem vekk, og så sent som i 1995 var det enkeltpersoner på høyt nivå som forsvarte bruken av søkevinkler ved skredulykker.

  Søkevinkler er ikke lenger en del av det offisielle utstyret, men så sent som i 1995(?) gjenga en avis et bilde som viste at de ligger på lager.

  Vi veit at vi har nokre som er synske, og ser ting som ikkje vi andre ser.

  Uttalese av en sentral person i en norsk redningstjeneste på TV2-nyhetene 25/6 1997. Personen påpekte at man måtte ta hjelp fra synske personer alvorlig ved leteaksjoner.
 26. Innholdsfortegnelse


 27. Melk er en av de viktigste årsakene til at nordmenn får så mye benskjørhet.

  Denne påstanden har jeg sett presentert flere ganger, og jeg må innrømme at den argumentasjonen faktisk virket overbevisende. Ja, den var så overbevisende at jeg vurderte å ta dette med her som et eksempel på korrekt påstand, hvis fant at den kunne bekreftes.

  I utgangspunktet hadde jeg bare en kilde til påstanden, og søkte på internett for å finne støtte til den. Det viste seg at ikke en enesten av de kilder jeg fant, enten det var vitenskapelige diskusjonsgrupper, foreninger for folk med benskjørhet, forskningssentra eller annet, gav informasjoner som støttet påstanden.

  Så langt jeg kunne støttet alle den motsatte påstanden, nemlig at melk beskyttet mot benskjørhet. Selv om flere av kildene påpekte at melk inneholdt forbindelser som var ugunstige så konkluderte alle med at man burde drikke melk.

  Til slutt fant jeg noen www-sider som støttet påstanden. Alle var skrevet av Christian Paaske, som ikke er ernæringsekspert eller medisiner, men yoga-ekspert. Christian Paaske har skrevet mange artikler om ulike emner, og det er ikke lett å ta alle seriøst. Grunnen til det illustreres i sitatene i "boksen" under, som tydelig illustrerer at forfatteren stoler mer på New Age enn på vitenskap når han gjør sine vurderinger.

  Alt i alt virker det trygt å avfeie påstanden som tøv

  Flere undersøkelser viser at mennesker i etniske grupper som er laktoseintolerante , har en tendens til høyere intelligenskvotient enn mennesker fra grupper som ikke er laktoseintolerante.

  Fettet i kumelk virker dessuten isolerende og hindrer strømmen av elektromagnetisk energi gjennom kroppen, i tillegg til at den reduserer den seksuelle polariteten og dermed tiltrekningen mellom mann og kvinne.

  To sitater fra artikkelen: "Melk en perfekt drikk for kalver", av Christian Paaske.

  Sukker påvirker nervesystemet. I elektrolyse leder en saltvannsoppløsning strøm, men hell sukker i vannet og strømmen opphører umiddelbart. Kroppens nervesystem består primært av elektriske impulser og med sukker vil lignende effekt oppstå, hvor ledningsevnen i nervesystemet vil avta.

  Hos en som spiser mye sukker, avtar jernets magnetisme, og mentalt vil personen svekke sin orienteringsevne, føler seg fremmed i verden, og svekke sin retning i livet.

  To sitater fra artikkelen "Sukker en ulv i fåreklær" av Christian Paaske.
 28. Innholdsfortegnelse


 29. Livet på jorden kan oppfattes som en superorganisme, hvor de enkelte arter utvikler seg slik at det er til det beste for hele miljøet.

  De amerikanske forskerne James Lovelock og Lynn Margulis har utviklet en hypotese, Gaia-hypotesen, om at alt liv på jorden kan sees på som en superorganisme der alle organismer utvikler seg til beste for hele økosfæren. I naturvitenskapen er hypotesen ytterst kontroversiell, og anses av de fleste forskere som ingen ting mer enn naturromantisk svermeri inspirert av nyreligiøse strømninger (New Age).

  Det er ingen tvil om at de enkelte deler av økosystemet påvirker hverandre, og at hvert enkel art gjennom evolusjon tilpasser seg best mulig til det totale miljøet. Det er heller ingen tvil om at økosystemet påvirker klimaet og geokjemiske forhold, og at organismer kan påvirke miljøet på en måte som fører til at de selv dør ut. Et eksempel på dette er bakteriene som startet fotosyntesen, som medførte at jorden etter hvert fikk en atmosfære som var giftig for de opprinnelige bakteriene. Det er heller ingen tvil om at visse plante- og dyrearter har utviklet en symbiose, et samspill som er til fordel for begge parter. Det er også gjort matematiske modelleringer som viser at et økosystem i mange tilfeller vil utvikle seg i en retning som er bra for det totale økosystemet.

  Men det finnes ingen indikasjoner på at det finnes noen lovmessighet eller påviselig målrettethet i dette. En slik målrettethet er i strid med utviklingslæren slik den er formulert av Darwin og slik den er bekreftet gjennom en lang rekke studier. Det er ingen observasjoner som tilsier at arter vil utvikle seg eller utbre seg på en måte som er bedre for miljøet med mindre det også er til fordel for enkeltindividene, og det er absolutt ingen indikasjoner at arter med overlegg ofrer seg selv for miljøets beste, slik Gaia-hypotesen faktisk forutsetter.

  Derimot finnes det eksempler på at organismer påvirker miljøet på en slik måte at mindre endringer leder til miljøkatastrofer. Det er vist at istidene skyldes en liten endring i solinnstrålingen som bare burde gitt en beskjeden reduksjon i jordtemperaturen. Denne temperaturnedgangen gjorde at barskogsbeltet trakk seg sørover, og tundravegetasjonen som overtok reflektere mer av solvarmen. I neste omgang gjorde det at temperaturen sank ytterligere, hvorpå isen bredte seg og gav enda bedre refleksjon. I følge Gaia-hypotsen ("daisyworld"-modellen) skulle vegetasjonen tilpasset seg slik at temperaturen ble minst mulig. I stedet endret den slik at en mindre klimaendring utviklet seg til en katastrofe for hele jordens miljø.

  Many nature lovers thus express genuine surprise when told that practising ecologists have not taken such ideas seriously for decades.

  New Scientist, 14/10, 1995.
 30. Innholdsfortegnelse


 31. Det er gjort sikre observasjoner som kan tyde på at det finnes intelligent liv andre steder i verdensrommet.

  Feil. Det finnes absolutt ingen observasjoner gjengitt i vitenskapelige tidskrift som kan tyde på at det finnes intelligent liv andre steder. Skulle kontrollerbare og troverdige opplysninger dukke opp så ville de finne veien i slike tidsskrift, og de vil bli omtalt og diskutert mange, mange ganger. Forskere er minst like opptatt av spørsmålet om liv i universet som alle andre.

  Det finnes heller ingen observasjoner som de seriøse nyhetsbyråene aksepterer som sikre.

  Astronomene som oppdaget de såkalte "pulsarene" fant først meget rytmiske radiosignaler som de ikke visste opphavet til. For spøk kalte de dem LGM-signaler, LGM er forkortelse for "Little Green Men". En forsker som leter etter signaler fra fremmede sivilisasjoner med radioteleskoper forteller (Scientific American) at han 5 ganger har funnet signaler som har vært så spesielle at de har vekket hans mistanke, men dessverre har ingen av dem dukket opp mer enn en gang. Det mest kjente er et signal som dukket opp i stjernebildet Skytten på 70-tallet og som varte i 5 sekunder.

  I 1995 vurderte ledelsen ved Harvard Medical School å sparke professor John Mack fordi han publiserte meget tvilsom forskning om UFO'er. Dette skapte en storm av protester om "sensur" og "angrep på fri forskning", og ledelsen ved MIT aksepterte etterhvert at a professor has the right to make a fool of himself. Mack er i dag en guru blant UFO-frelste, men hans forskning tas ikke alvorlig i forskningsmiljøene.

  Vi har selv vært i nærkontakt med disse fremmede vesener. Vi kommuniserte ved hjelp av esperanto, og de sa de kom fra en annen galakse, men de ville ikke si hvilken.

  Fra et leserinnlegg i Adresseavisen, sommeren 1995.
 32. Innholdsfortegnelsen


 33. Amerikanere holder humanoider fra verdensrommet fanget på en militærbase i Nevadaørkenen.

  Det finnes en rekke påstander om at det amerikanske forsvaret, eller andre, har beviser for at det finnes liv andre steder, men holder det hemmelig. I følge finske Rauni Leena Luukanen holdes minst 100 utenomjordiske vesener fanget av det amerikanske forsvaret. Slike "konspirasjonsteorier" finner man svært mange av, jfr. mordet på John F. Kennedy og at Elvis' lever og holdes skjult. Generelt oppfattes "konspirasjonsteorier" som "det siste argument" når alle logiske argumenter er oppbrukt.

  Påstanden er opplagt feil. I USA viste en undersøkelser at ca 50% av befolkningen tror på den. (Skjønt CNN offentliggjorde i slutten av juni 1996 en gallup som viste at bare 13% mente at det armeikanske forsvaret hadde vært i kontakt med fremmede sivilisajsoner, så heller ikke her er all informasjon like troverdig.) I Norge er det vanskelig å finne en eneste avis eller et eneste ukeblad som tar påstanden alvorlig. Det er heller ikke en eneste en som har klart å frambringe noe som ligner på bevis for at slike humanoider skal finnes.

  Teknisk Ukeblad 38/1997 rapporterer fra en UFO-happening i Oslo:

  Rauni-Leena Luukanen, stod én time på talerstolen og sa: - Det finnes en konspirasjon av statsledere. De vil utrydde oss alle. Trafikklysene i Oslo er utstyrt med dødsstråler. En dag slår de dem på. ... 6000 unger i USA er allerede utstyrt med databiter, snart er vi det alle sammen. ... Og ikke nok med det: de har forsøkt å skyte hull i ozonlaget.
 34. Innholdsfortegnelse


 35. I 1947 krashet en UFO i Roswell i USA.

  De fleste har vel sett bilder fra en obduksjon av en "alien" etter et påstått UFO-krasj ved Roswell, 2. juni 1947. Det er såvidt meg bekjent, ikke presentert noen absolutte bevis enda for at filmen er av ny dato.

  Likevel, det er mange argumenter for å anta at det hele bare er en bløff, og det beste er kanskje måten obduksjonen ble utført på. Hvis man hadde fått tak i kroppen til en "alien" ville det vært århundrets sensasjon. Forskerne ville undersøkt den med samme grundighet og nøyaktighet som når en paleontolog finner en unik fossil og kanskje bruker måneder på å sikre at alle detaljer og informasjoner blir bevart. Her var det ikke en gang et fotoapparat til stede for sikre klare bilder fra den unike seansen, bare en filmopptaker som gav relativt uskarpe bilder.

  Et annet argumentene er at Scantilli, som eier filmen, har tjent store penger på den, og at han har nektet å la noen undersøke filmen vitenskapelig. Hvis filmens ekthet kunne fastslås ville han neppe tjent mindre på den, men hvis den ble avslørt som juks ville hadde neppe tjent mer.

  The many rumors regarding the flying disc became a reality yesterday when the Intelligence office of the 509th Bomb Group of the Eighth Air Force, Roswell Army Air Field, was fortunate enough to gain possession of a disc through the cooperation of one of the local ranchers and the sheriff's office of Chaves County.

  The flying object landed on a ranch near Roswell sometime last week. Not having phone facilities, the rancher stored the disc until such time as he was able to contact the sheriff's office, who in turn notified Maj. Jesse A. Marcel of the 509th Bomb Group Intelligence Office.

  Action was immediately taken and the disc was picked up at the rancher's home. It was inspected at Roswell Army Air Field and subsequently loaned by Major Marcel to higher headquarters.

  Den offisielle pressemeldingen etter Roswell-hendelsen. Det står ingen ting om "UFO" eller "aliens", men det står faktisk "flying disc". Pressemeldingen regnes som en hovedårsak til at Roswell-hendelsen har fått en så sentral posisjon blant New-Age-inspirerte UFO-loger.

  Hvis du er en av dem som er overbevist om at jorden jevnlig besøkes av bemannede UFO'er bør du tenke over følgende spørsmål:

  • Har du noen gang sett en melding om bemannede UFO'er presentert som seriøs nyhet i et flertall av norske nyhetsmedier?
  • Har du noen gang hørt om at man i en rettsak eller under etterforskning av en sak seriøst har vurdert en "alien" som en mulig utøver av en kriminell handling og angitt dette som en tvil som burde komme tiltalte til gode?
  • Har du noen gang vurdert å forsikre deg mot UFO'er, eller har du sjekket om forsikringen din dekker skader utført av UFO'er eller "aliens"?
  • Har du noen gang lurt på om det kommer skadelige utslipp fra UFO'er? Har du vurdert å kontakte miljøorgansasjoner for å få dem til å vurdere problemet seriøst?
  • Har du noen gang hørt en politiker, embedsmann, talsmann for en pressgruppe eller annen ta UFO'er i betraktning ved avgjørelse av en sak? F. eks. i forbindelse med sikkerhet i et industrianlegg?
  • Ved du om risikoen forbundet med UFO'er skal tas med ved konsekvensanalyser?
 36. Innholdsfortegnelsen


 37. Forskerne er enige om at vi før eller siden vil oppdage en sivilisasjon i universet som er oss teknologisk overlegne.

  Carl Sagan bl.a. har referert til beregninger (den såkalte Drake-formelen) som viser at det sannsynligvis er millioner av intelligente sivilisasjoner i universet. Likevel, et utbredt syn blant forskere i dag er stor sjanse for at vi har utviklet den første teknologisk avanserte sivilisasjon i vår galakse (Melkeveien). De bygger dette på antakelsen om at en teknologisk avansert sivilisasjon i løpet av få millioner år (maksimum 100 millioner år) burde ha etablert seg over hele Melkeveien. Siden vi ikke har sett noe til dem så tyder det på at de ikke finnes.

  Da er det mer trolig at det finnes avanserte sivilisasjoner på andre galakser. Antall galakser er meget stort, og det er tvilsomt om reiser mellom galakser noen gang vil bli praktisk gjennomførbart.

  Forøvrig er det flere forhold som tyder på at beregninger utført med Drake-formelen har vært for optimistiske. Mye tyder på at liv oppstår lett hvis det bare finnes flytende vann og en eller annen energikilde. Det er antakelig langt vanskeligere å lage noe mer enn enkle bakterier, og det er mye som skal klaffe for at det kan bli avansert liv på land i et miljø som er stabilt nok til at sivilisasjoner kan utvikles.

  En sivilisasjon på land krever store område med vann og land. Dette igjen krever at planeten har platetektonikk, dvs. bevegelser av kontinenter i jordskorpa. Hvis ikke vil det ikke lenger dannes nye fjellkjeder, og alt land vil slipes ned til under havnivå i løpet av noen få hundre millioner år. Jorden er den eneste steinplanet i solsystemet som har slik platetektonikk (Venus har hatt tidligere), og det er utvilsomt et heldig sammentreff at det også er den eneste planeten hvor mesteparten av overflaten er dekket med hav.

  Signalene kommer fra en UFO, befolket av høystående, intelligente vesener fra galaksen Pleyadene.

  Fra Uke-adressa, 22. juni 1996, hvor en healer har funnet merkelige signaler på TV'en som har bruker til å helbrede folk.

  Av en eller annen grunn er spesielt Pleiadene (dvs. syvstjernen) utpekt som et sted hvor det finnes avanserte sivilisasjoner. Stjernene i denne hopen er meget unge, ulike kilder gir fra 100-400 millioner år. Dermed er stjernene så unge at det er helt utenkelig at det kan ha dannet seg intelligenet liv her, antakelig er ikke planetene ferdig dannet enda. Det tok mellom et halvt og en milliard år fra sola begynte å lyse til det i det hele tatt var mulig med liv på jorden.

 38. Innholdsfortegnelsen


 39. Kornsirkler, store og ofte meget forseggjorte figurer i kornåkre, kan ha vært laget av UFO'er.

  Slik som påstanden er formulert er det vanskelig å si absolutt sikkert at den er feil. I de tilfellene hvor folk har stått fram tatt ansvaret for figurene er svaret nokså sikkert, men hva med de hvor man ikke kjenner til noen jordisk gjerningsmann?

  Men også for disse tilfellene er det lett å finne argumenter for at det svært lite sannsynlig at figurene har overjordisk opprinnelse:

  På tross av mange påstander av det motsatte: Det er aldri oppdaget unormal stråling eller ukjente kjemiske stoffer i forbindelse med slike kornsirkler, hvor målingene er bekreftet ved vitenskapelige studier.

  I løpet av natten dannet det seg et merkelig mønster i kornåkeren hans. ... I dag - etter nærmere øyesyn - mener han det er noe umenneskelig over merket i åkeren.

  Også hestene, hundene, og andre dyr i nærheten av gården ble veldig urolige denne mystiske natten. Et esel på nabogården som aldri har gitt lyd fra seg tidligere, begynte plutselig å skrike som besett. Elektroniske apparater og elektriske instrumenter slo seg vrange og løp løpsk.

  Mange meldinger om UFO-observasjoner i Gjøvik og Totendistriktet var det også denne natten.

  En healer fikk så sterkt stråling at hun ikke klarte å opprettholde seg i nøkkel-mønsteret. Utenfor var alt som normalt, ble det påstått.

  Utdrag fra en reportasje om noen store kornsirkler på Toten i Vi Menn 43/1995. I 1997 stod to personer fram bl.a. i TV2 og viste hvordan de hadde laget figurene.
 40. Innholdsfortegnelse


 41. Pyramidene i Egypt viser at de gamle egypterne hadde kunnskaper om astronomi og matematikk som tyder på overnaturlige evner eller kontakt med andre sivilisasjoner.

  Det finnes mange slike påstander basert på forholdstall og størrelser i pyramidene som ser ut til å stemme nøyaktig med fysiske og astronomiske størrelser som ingen kunne kjenne den gangen. Men de fleste av disse påstandene kan lett avvises som tallmagi eller tilfedigheter.

  En av de mest kjente påstandene er at sidelengdene på den største pyramiden, Kheopspyramiden, er akkurat 1/8 bueseminutt lange. Tilpasningen har en nøyaktig på noen få millimeter. Det virker usannsynlig at det skulle skyldes tilfeldigheter, og hvis det er en rell sammenheng er nøyaktigheten virkelig imponerende.

  Nå kan ikke denne størrelsen kontrolleres, for sidene ble målt da pyramiden ble grad fram, og på grunn av forvitrning er sidelengdene blitt kortere. Målingene ble gjort før jordens omkrets ble bestemt nøyaktig, men den opprinnelige rapporten er borte. De målingene man refererer til er fra en rapport som regnet om måletallene fra eldre enheter til moderne lengdeenheter. Denne rapporten kom etter at man hadde bestemt jorden omkrets nøyaktig.

  Men det største ankepunktet mot påstanden er at sidelengdene varierer med noen titalls centimeter, og tilpasningen gjelder gjennomsnittet av sidelengdene. Det virker helt usannsynlig at de gamle egypterne planla at gjennomsnittet av de fire sidelengdene skulle stemme så nøyaktig, samtidig som de lot sidelengdene variere så mye.

  Vinkelen mellom den horisontale flate og gangen opp mot kongens kammer, er nøyaktig 26,28 grader. Hvis du legger denne vinkelen på kartet, med pyramiden i vinkelens topppunkt og det ene beinet horisontalt østover, vil det andre vinkelbeinet skjære tvers gjennom Betlehem. Altså Jesu' fødested.

  Ved å fordoble vinkelverdien som gir oss Betlehem, havner vi midt i Trondheim. Fordobler vi vinkelverdien som gir oss Jerusalem, havner vi på et sted utenfor Trondheim som heter Steinvikholmen. Fra dette stedet forsvant Olav den Helliges legeme i 1537.

  To sitater fra "Under Dusken", 20 mars 1997. Amanuensen som mente dette kunne neppe være klar over at vinklene på kartet er helt avhengig av hvilken projeksjon du bruker. Det er neppe noe problem å finne kart hvor de oppgitte vinklene stemmer.
 42. Innholdsfortegnelse


 43. Det finnes vitenskapelige bevis på at det er et liv etter døden.

  Feil. Denne påstanden er helt opplagt feil. Hvis det hadde vært et eneste slikt bevis hadde det garantert vært meget godt kjent. Forskere er like interessert som andre i å vite hva som skjer etter døden. Dessverre har de ikke funnet ut noe om det enda.

  Konklusjonen så langt er at vitenskapen ikke gir noe støtte til religionen, og heller ikke gir noen informasjon som kan skille mellom religionenes riktighet. Men religionen har ett argument for det er ett spørsmål som naturvitenskapen ikke kan svare på:

  Hvordan vet vi at vi eksisterer? Hvorfor oppfatter vi vår eksistens?

  Det skjer i disse dager mye forskning for å finne ut hva bevissthet her, og hva som skal til for at dyr og mennesker er bevisst. Man vet i dag ikke hvilke dyr som har bevissthet, og man vet ikke når et barn begynner å bli bevisst sine omgivelser. Selv om man evt. klarer å finne en måte å måle bevissthet, og til og med forklare hvorfor bevissthet ble utviklet, kan det tenkes at man aldri vil kunne klare å finne en plass for bevisstheten innenfor naturvitenskapelige lover.

  Forskningen snakker om "De tre store" spørsmål: Hvordan oppstod universet, hvordan oppstod livet og hvordan oppstod bevisstheten. Hvordan livet oppstod ser ikke ut til å bli noe problem å forklare på sikt, og man har også plausible teorier som kan forklare universts opprinnelse. Men det siste problemet kan vise seg å bli uløselig for alltid.

  Det finnes mange merkelige påstander om vitenskapelige bevis for sjelens eksistens. En av disse går ut på at en forsker skal ha målt at kroppsvekten ble redusert med en unse (ca. 27 gram) akkurat ved dødsøyeblikket. Av dette konkluderte han at sjelen veier en unse.
 44. InnholdsfortegnelseMan vet jo egentlig ingen ting. Ikke sant?

Det er mye man ikke vet. Dessuten, den som vet er jo den som først og fremst vet at man ikke vet, så det er jo bare dumt å påstå at man vet, for da må man jo være helt dum! Ikke sant? Dermed er jo svaret på spørsmålet gitt.

Det er riktig at et menneske fra slutten av forrige århundre ikke ville kunne tenke seg verden av i dag, og en forsker fra den tiden ville bli meget forundret over hva man vet i dag. Men det er langt mellom de store revolusjonene i forskningen nå. Nesten alle de grunnleggende teoriene som ble utviklet i mellomkrigstiden har vist seg å holde stikk, og er bekreftet med meget stor nøyaktighet. Man bør derfor ikke forvente oppdagelser som strider mot de naturlovene man kjenner i dag. Derimot kan man regne med stadig mer detaljert og fullstendig kunnskap, nye forklaringer og nye overraskende teknologiske nyvinninger innenfor rammene naturlovene gir.

Man ler i dag av det verdensbildet man hadde for 500 år siden. Vil ikke fremtidens forskere le av vårt verdensbilde om 500 år? Nei, det er tvilsomt. Forskjellen mellom 1400-tallet og dagens forskning gjelder ikke bare mengden kunnskap, men også hvordan man skaper kunnskap.

I den førindustrielle tid var den vitenskapelige metode fremdeles lite utviklet. Fremdeles ble mange "oppdagelser" basert på spekulasjoner og ikke på observasjoner. Som eksempel kan nevne at den berømte astronomen Kepler bestemte avstanden til stjernene utfra følgende logikk: Forholdet mellom avstanden til stjernene og avstanden til Saturn (den fjerneste kjente planet) måtte være lik forholdet mellom avstanden til Saturn og avstanden til Månen (den nærmeste). I dag blir denne logikken vurdert som totalt uvitenskapelig, og det overrasker at Kepler kunne påstå noe slikt.

En kanskje enda viktige forskjell er at i dag legges all kunnskap ut til åpen diskusjon. Hvis du legger fram viktige resultater må du regne med at minst hundre forskere er uenig med deg. Ingen resultater og ingen forklaring godtas før den er testet på alle bauger og kanter, uansett om du skulle hete Einstein og alt du har gjort før har vist seg å holde stikk. Det er slutt på den tiden hvor enkeltforskers påstander kunne overleve i århundrer, ja, endog årtusener, uten å bli satt på prøve.

Det kan tenkes at man om 500 år ler av dagens "New Age"-fantasier, men det er ikke sikkert. Den menneskelige natur har flere ganger vist seg å være uforutsigbar. Kanskje er nyreligiøsitet, som New Age ofte regnes som, en uunngåelig reaksjon på dagens rasjonalisme og vitenskapsbaserte verdensbilde.

For samfunnet som helhet vil det neppe være så stort problem om det skjer, med mindre det leder til politisk og religiøs styring av den frie tanke. Men det kan lede til et nytt klasseskille: De som baserer sin viten på etterprøvbar kunnskap og de som ikke gjør det. Eller sagt på annen måte: De som påvirker samfunnsutviklingen og de som ikke gjør det.

"Illustrert Vitenskap" refererte i 1997 et resultat fra en britisk undersøkelse som viste at 89% av de spurte trodde at innen 50 år ville telepati og andre overnaturlige fenomener være vitenskapelig akseptert.

Det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Men ett sted er det mer: I fantasien.

"Jordstråler" - et underjordisk fenomen?

Overskriften og sitatene under er fra en artikkel av Anders Bærheim og Hogne Sandvik i "Tidsskrift for Norsk Lægeforening" (1997; 117: 2476-7).

I denne studien deltok fire jordstrålesøkere i et eksperiment hvor de, uavhengig av hverandre, skulle påvise "jordstråler" i en gymnastikksal. Forsøket ble overvåket av kontrollører som passet på at de ikke kunne kommunisere med hverandre.

De fire jordstrålesøkerne påviste helt ulike nett av "jordstråler".

"Jordstrålelegen" Jan Øren har ikke så mye til overs for denne artikkelen. Sitatet under er fra Bergens Tidende, 7/7 1997.

Jeg oppfatter artikkelen som en ren parodi på forskning, men den blir av Bærheim presentert som såkalt seriøs forskning.

Et annet sitat fra samme artikkel viser derimot har han den nødvendige tiltro til sin egen forskning:

Sjølvsagt skjønner jeg at de fleste i etablerte forskningsmiljø misliker at dette kanskje likevel har noe for seg og kanskje til og med kan være et epokegjørende fremskritt innen vitenskapen.


Krediteringer.

Dette kapittelet skal nå gjennom sin første kvalitetssikring. Jeg har allerede mange jeg vil takke for kommentarer, opplysninger, korreksjoner og idéer. Navnene på nye og gamle medhjelpere vil bli gjengitt her.

Jeg presisere at dette er en kreditering, ikke en deling av ansvar for det som står i kapittelet. De kommentarer jeg har fått har tatt hensyn til, spesielt i de tilfellene hvor det er påpekt unøyaktigheter eller usikkerheter. Men jeg har hele tiden tatt et bevisst og selvstendig ansvar for valg av relevant informasjon og for formuleringer og vurderinger.

Har du kommentarer vil jeg gjerne ha dem. Ingen feil er for liten til å bli korrigert! Det jeg spesielt er ute etter er:

1. januar 1998

Martin YstenesAntall besøkende på denne siden siden 01.01.98.

To Martin Ystenes hjemmeside
ystenes@kjemi.unit.no