Feltarbeid i Ramsarområdet ved Tautra

Tautra er kjent for flere ting, blant annet at det er et våtmarksområde av internasjonal betydning for vannfugl, et Ramsarområde. NTNU Vitenskapsmuseet har siden 1974 hatt undersøkelser av fugl og marin bunnfauna i Tautrasvaet, som er området mellom øya Tautra og land.

I perioden 1976 til 1978 ble det bygget en molo med veiforbindelse mellom Tautra og land. Effektene av moloen ble at beite- og hekkeforhold for fugl ble dramatisk forringet. Rovdyr fikk tilgang til Tautra og ødela for fugl som hekker på bakken, og hardbunnen i svaet ble slammet ned og gjort om til mudderbunn. Som en forundersøkelse gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet i 1974 en studie av marine bunndyr i svaet.

En utreding som inkluderte simulering av strømforhold ved åpning av en del av moloen ble gjennomført på slutten av 1990-tallet. Det ble anbefalt en åpning på 350 m i moloen med bru. Åpningen og brua ble bygget i 2003. Både før og etter åpningen ble det gjort innsamling av bunnfauna for å se på endring av sediment og artssammensetning før og etter åpning.

Arbeid med en grabbprøve ombord på F/F "Gunnerus". Foto: Torkild Bakken

I august var vi ute for å gjøre en etterundersøkelse av bunnfauna åtte år etter åpning. Det samme stasjonsnettet som tidligere ble benyttet, og grabb ble brukt som innsamlingsredskap. Med F/F “Gunnerus” er grabbing en tilfredsstillende jobb. Alle stasjoner som var plukket ut som representative ble tatt i løpet av tre dager. Den siste av de tre dagen måtte vi bruke den mindre båten “Calanus” for å komme til på de grunneste stasjonene. Dybdene innerst ved moloen er bare 2 m.

Arbeidet med sortering og identifisering av bunnprøvene vil pågå i høst og vinter. Resultater fra årets undersøkelser vil vi se i sammenheng med tidligere undersøkelser NTNU Vitenskapsmuseet har gjort.

Lenke til prosjektside på nettsidene til NTNU Vitenskapsmuseet


Vis større kart
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *