FAKTA OM SOS RASISME OG STUDIEFORBUNDET NY VERDEN

Studieforbundet Ny Verden (nyverden@online.no)
Thu, 6 Nov 1997 13:12:06 +0100

FAKTA OM SOS RASISME OG STUDIEFORBUNDET NY VERDEN

Etter å ha lest gjennom en del av innleggene om SOS Rasisme føler vi behov
for å legge ut fakta om denne saken. Studieforbundet Ny Verden (SNV) har
det siste året gått i bresjen for at folkeopplysningstradisjonen skal
holdes i hevd og her trengs det virkelig opplysning!

Studieforbundet Ny Verden har i en årrekke brukt en mindre del av
voksenopplæringsmidlene til en reisestøtteordning som dekker en andel av
reisekostnader til foredragsholdere og lærere ved studietiltak. Bakgrunnen
for ordningen er et ønske om å heve kvaliteten på tiltakene.
Som dokumentasjon for å få utbetalt reisestøtte avkreves billetter eller
signerte kopier av billetter.

I midten av juni i år avdekket administrasjonen i SNV at Haugesund SOS
Rasisme hadde levert et studietiltak vedlagt dokumentasjon i form av
flybilletter, hvor prisen ikke stemte med den reelle prisen på billettene.
Prisendringen ble avdekket av en ansatt i SNV som tidligere har jobbet i
flyselskap og dermed har kunnskap om billettkoder og tilhørende priser.
Etter nærmere undersøkelser visste det seg at dette studietiltaket ikke var
avholdt i det hele tatt og at signaturen til en av opplæringslederne var
forfalsket. Det ble ikke utbetalt midler til dette tiltaket. Forholdet er
fra SNVs side fulgt opp med brev til Haugesund SOS Rasisme og SOS Rasisme
sentralt med spørsmål om en forklaring. Brevene er ikke besvart.

Etter dette tok administrasjonen i SNV en del stikkprøver blant alle
tidligere bilag for reisestøtte. Det viste seg at det blant flybillettene
levert fra SOS Rasisme i 1996 fantes mange med feil pris på. Etter en total
gjennomgang av utbetalt reisestøtte til SOS Rasisme i 1996 viser det seg at
SNV har utbetalt kr. 31.845 på bakgrunn av feilaktig dokumentasjon gitt av
SOS Rasisme. I 1996 gjelder dette kun tiltak som er ferdigmeldt av SOS
Rasisme sentralt.

Dette var andre gang det ble avdekket uregelmessigheter i dokumentasjonen
fra SOS Rasisme i løpet av 1 =BD år. Våren 1996 tilbakeførte SOS Rasisme kr.
27.330 (24.000 gjaldt SOS Rasisme sentralt) på bakgrunn av at det var
avdekket uregelmessigheter ved flere av de ferdigmeldte tiltak for 1995.
Studieforbundet Ny Verden suspenderte de involverte opplæringsledere inntil
forholdet var gjort opp og gjennomdiskutert med den enkelte.
Administrasjonen i SNV ga etter denne første saken omfattende informasjon
om Lov om voksenopplæring til SOS Rasisme og hadde flere møter hvor
konkrete tiltak ble diskutert og gjennomgått.

Vi mener det er spesielt graverende at samtlige flybilletter det gjelder
nå, er vedlagt tiltak som ble ferdigmeldt av SOS Rasisme sentralt og at
daglig leder (som også er styreleder) og økonomiansvarlig i SOS Rasisme er
ansvarlig for ferdigmelding av de fleste av tiltakene.
SOS Rasisme har innrømmet at billettprisene er irregulære og erklært at
forholdet er knyttet til en person. Det siste virker lite sannsynlig utfra
den dokumentasjonen SNV har mottatt. Både billettkopiene og reiseregnskap,
hvor billettprisene kommer frem, er signert av økonomiansvarlig i SOS
Rasisme.
Etter krav fra SNV har SOS Rasisme nå betalt tilbake beløpet på kr. 31.845.

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at vi i SNV var innstilt på å ordne opp i
denne saken internt og at det ikke var SNV som tipset pressen om saken.
Samtidig har vi følt det som vår plikt å informere de involverte i saken,
det vil si SOS Rasismes lokallag, som dessverre mister studiestøtte i tiden
fremover, KUF som vi må tilbakeføre midlene til, samt
Voksenopplæringsforbundet som har kommet med veiledning når vi har bedt om
det.

Saken om SOS Rasisme ble behandlet på styremøte i Studieforbundet Ny Verden
den 27.08.97 og 22.10.97, i vårt kontrollutvalg 17.10.97 og på
representantskapsmøtet den 22.10.97. Kontrollutvalget var med på å
utarbeide forslagene til vedtak. De refererte vedtak er alle enstemmige.

Styrevedtak 22.10.97:
- Styret i Studieforbundet Ny Verden går til anmeldelse av SOS Rasisme for
å ha levert flybilletter med feilaktige priser til vårt studieforbund med
som mål å oppnå større reisestøtte en det fantes grunnlag for. Anmeldelsen
utarbeides i samarbeid med advokat.

Vedtak i representantskapet i SNV 22.10.97:
- Representantskapet innfrir ikke SOS Rasisme sitt ønske om å tre ut av SNV
nå. Vi viser til at utmeldelse må skje i henhold til vedtektene pgf.2 siste
ledd: Utmelding av SNV skjer ved skriftlig melding om dette til SNV's
årsmøte. Forpliktelsene løper deretter ut medlemsperioden.
- Representantskapet vil rette skarp kritikk mot SOS Rasisme sentralt for
ikke å følge Lov om Voksenopplæring og dets retningslinjer.
- Representantskapet mener det er godtgjort at det er foretatt ulovlige
handlinger i forbindelse med ferdigmelding av studietiltak fra SOS Rasisme.
SOS Rasisme er suspendert inntil nytt vedtak om denne sak fattes på
årsmøtet i Studieforbundet Ny Verden. Dette medfører at SOS Rasisme
fortsatt står som medlem i Studieforbundet Ny Verden men uten rettigheter.
Representantskapet vil på sitt årsmøte i april 1998 ta stilling til om SOS
Rasisme må ekskluderes fra studieforbundet.

Vårt mål med disse vedtakene er å ansvarliggjøre de som står for
uregelmessighetene, men samtidig ikke lukke døren når det gjelder videre
støtte om det ryddes opp internt i SOS Rasisme. SOS Rasisme har i
forbindelse med denne saken bedt om å få trekke seg fra SNV nå, noe vi ikke
kunne imøtekomme utfra våre vedtekter. Det er lite sannsynlig at SOS
Rasisme ville oppnådd støtte hos et annet studieforbund om Studieforbundet
Ny Verden hadde akseptert deres utmelding eller ekskludert organisasjonen.
Vedtaket om suspensjon frem til vårt årsmøte i april gir SOS Rasisme
mulighet til å rydde opp internt og arbeide for at tillitsforholdet mellom
SOS Rasisme og SNV gjenopprettes. Dermed har de mulighet til å oppnå videre
studiestøtte fra vårt studieforbund allerede neste år. Skulle de fortsatt
ønske å melde seg ut av SNV vil medlemskapet kunne avsluttes på regulært
vis ved utgangen av neste år.
Skulle det ikke bli noen opprydding i SOS Rasisme vil Studieforbundet Ny
Verden på sitt årsmøte ta stilling til om organisasjonen må ekskluderes.

Vennlig hilsen
STUDIEFORBUNDET NY VERDEN
Marga van der Wal
daglig leder