AKP Ask's kuppforsook av SOS Rasisme

Rosso Bergan (zorro_28@hotmail.com)
Fri, 24 Oct 1997 16:35:07 PDT

> JENSEN, SUND OG SOS RASISME.
>
> Ner en lxgn blir gjentatt flere ganger, blir den en sannhet?? Fxrst
hevder Bjxrn M.Jensen at det er gitt beskjed om at de AKP- og
> RU-medlemmer som ikke er invitert til et mxte som organisasjonene skal
ha om arbeidet i SOS Rasisme "vil bli fysisk kastet ut av mxtet".

Merknad fra Zorro:
Fxlgende har skjedd:
AKP og RU skal ha et fraksjonsmxte i Oslo sxndag 26. oktober i
forlengelsen av RU`s jentekonferanse. Dette mxtet skal diskutere SOS
Rasisme.
En rekke medlemmer av RU og AKP er blitt nektet e komme pe mxtet fordi
de er uenige i det synet som ledelsen i AKP(sikkert ogse RU) har pe
ledelsen i SOS Rasisme. De blir nektet vanlige demokratiske rettighter i
en organisasjon.
En person som reagerer pe dette forholdet og som protesterer offentlig
blir da oppringt av et medlem av fraksjonsledelsen i AKP i SOS Rasisme
og truet fysisk. Denne personen tar dette svfrt tungt.

Hvis du Arnljot Ask benekter disse fakta se vil jeg ha en tilbakemelding
fra deg slik at denne episoden kan politianmeldes. Hvis du mxter mitt
spxrsmel med taushet se rekner jeg denne oppsummeringen som fakta.

AA:
> Deretter fxlger Ellen Sund opp med at "herr Ask har gitt beskjed om at
hvis vi dukker opp pe fraksjonssamlinga vil vi fe fysisk hjelp til e
> forsvinne derfra". En brutal AKP-ledelse som bruker fysisk makt mot
meningsmotstandere stiger fram pe netthinna..... Bakgrunnen for dette
> scenarioet er: Jeg ringte eller snakket med noen av de personene som
ikke ble innkalt til mxtet (bl.a. Bjxrn og Ellen) for e gi dem en
> begrunnelse. Det hadde de krav pe e fe som medlemmer av partiet. Bjxrn
spurte da om hva som ville skje hvis de mxtte opp. Jeg svarte at de
> allikevel ikke ville fe vfre med.. Mere ble ikke sagt om dette, heller
ikke oppfxlgingsspxrsmel fra Bjxrn. Forestillingene om fysiske
> tumulter me skriver seg fra Bjxrns vyer om hvordan dette skulle arte
seg. Som igjen er brakt videre til Ellen, som uten e sjekke tar det
> for "god fisk." (Om de vil gjxre alvor av e trenge seg pe mxtet, som
Bjxrn oppfordrer til, for evt e fe bekrefta sine fantasier, gjenster e
> se. )
Merknad fra Zorro:
Betyr dette at disse tilringte medlemmene kommer til e fe vfr med pe
mxtet hvis de fxrst kommer, eller hvilke andre metoder vil du bruke, ge
inn i en prosess kanskje?

AA:
Bjxrn og Ellen prxver e kjxre sak pe at AKP og RU har utestengt
medlemmer som klart har markert at de vil motarbeide det disse
> organisasjonene vil sless for pe landsmxtet i SOS Rasisme fra et mxte
som skal forberede nettopp dette arbeidet. De prxver e mobilisere pe
> demokratispxrsmelet og framstiller seg urettferdig behandlet.
Merknad fra Zorro:
Ja, ne har jo AKP de siste 17 erene vfrt levende opptatt av at ting for
en hver pris me hendteres pe en korrekt mete, korrekt saksbehandling har
jo vfrt alfa og omega i alle sammenhenger.
Hvorfor synes du ikke at din fremgangsmete i denne saken egner seg til
nfrmere kritikk? Du har jo i 2 er nektet de AKP-medlemmene som har
arbeidet i SOS Rasisme e ha felles mxter. Kan det hende at du har gett
imot dette fordi du har vfrt sxrgelig klar over at den eneste
innflytelsen du har hatt over disse medlemmene er de som sier sitat:
"Jeg fxlger bare ordre jeg". Personlig se synes jeg at Anti-fascister og
maoister ikke bxr bygge sin praksis og tenkning pe:" Jeg fxlger bare
ordre jeg".
Hvis du Arnjot Ask benkter dette se bare si fra se skal jeg konkretisere
nfrmere.
Disse medlemmene i AKP er de siste 2 erene blitt nektet e komme
sammen,de er blitt nektet e drxfte ting av felles interesse og de er
blitt nektet e fungere som et kollektiv i SOS Rasisme. Hvilke vedtak har
du i ryggen for e innfxre unntakstilstand i 2 er?
Hvilke vedtak har du i ryggen for e nekte en rekke mennesker som er
hengivne kommunister/anti-rasister/anti-fascister og som i mange er har
jobba livet av seg for e bygge bede AKP/RU og SOS Rasisme demokratiske
rettigheter i AKP. Har vi ikke slikka deg tilstrekkelig oppover ryggen
fordi de har holdt oppe kontakten med "kameratene" i Nord-Korea?
Er alle disse medlemmene blitt suspendert, hvilke andre muligheter
finnes det legalt/dvs. i vedtektene i AKP for e nekte disse sine helt
vanlige rettigheter?

Med hvilken rett uttaler du at organisasjonen(dvs. AKP/RU) vil sloss for
dette pe landsmxtet. Har du i din definisjon av demokratisk sentralisme
ikke fett med deg at dette ordet faktisk inneholder to elementer bede
demokrati og sentralisme?
Hvordan veger du e tro at at 90% av de som i dag er partimedlemmer i AKP
skal finne seg i at noen pe toppen av AKP skal bestemme hva som skal
skje, ner disse ikke engang fer lov til e uttale seg om disse
spxrsmelene fxr dere kommer med konklusjonen?
Har den 3. verdenskrigen allerede begynt inne i hue ditt, ner du
undertrykker partidemokratiet pe denne meten. hvem faen har okkupert
landet, De som er medlem av AKP i SOS Rasisme?

AA:
Hvorfor ikke ge inn pe realitetene i saken som ligger bak denne avgrensa
begrensning av disse medlemmenes rettigheter i organisasjonene? (Ellen
> ger noe inn pe dette, pe utfordring fra Filip Stokkeland, samtidig som
hun lar vfre e si hva hun sjxl ster for i de avgjxrende spxrsmela)
> Kort sagt dreier det seg om at AKP og RU vil ge imot at de personene i
SOS-ledelsen som er ansvarlige for dokumentforfalskningene som har
> pedratt SOS Rasisme politianmeldelse og tap av offentlig studiestxtte
skal bli gjenvalgt.
Merknad fra Zorro:
Det var da jfvlig se tertefine vi var blitt ne. Kan du ikke heller
slenge pikken pe bordet og si sannheten: Vi som sitter sentralt i AKP
har i lengre tid hatt lyst til e ta rotta pe de AKP hrene som sitter
sentralt i SOS Rasisme. Derfor har vi tatt fatt i denne saken(SNV) blest
til ilden pe alle meter, motarbeidet alle muligheter for at den skulle
bli lxst og utnytter den til siste trevl.

Dette sjxl om enkelte av de som er involvert her er AKP-medlemmer.
Landsmxtet i SOS Rasisme blir nxdt til e kaste store
> deler av den sittende dagligledelsen for at tilliten til
organisasjonen og dens gode navn og rykte skal gjenopprettes.
Merknad fra Zorro:
Det var nye takter, for noen fe dager siden se var det nok at en eller
kanskje 2 personer tok sin hatt og gikk, ne me store deler av ledelsen
ge. kan du ask forklare meg hvorfor dette skiftet fra deg har skjedd?
Kan du i tillegg forklare meg og andre hvorfor den personen som dere
ville ha som ny leder for fe dager siden ne skal kastes fra ledelsen?

AA:
Dette er det ikke bare AKP og RU som vil sless for. AKP blir i tillegg
stilt overfor utfordringen e rydde opp i egne rekker, siden den
grupperingen som har fxrt SOS Rasisme inn i dette ufxret har vfrt
dominert av folk med medlemskap hos oss. AKP er skyldig SOS Rasisme
en beklagelse for dette. Ner snart alle streker ne var passert, skulle
det bare mangle at de som enne bevisst valgte e glatte over
ukulturen (som forfalskningssaken er det ekstreme uttrykk for) og
motarbeide opprydningsarbeidet skulle fe alle muligheter til e
sabotere.
Merknad fra Zorro:
Kjfre leser, les disse setningen nxye en gang til og vurder om du er
enig med meg, sier i ikke kamerat Ask at det ligger noe mer her. Det
mener jeg og henviser til setningen; "(som forfalskningsaken er det
ekstrema uttrykk for)" sitat slutt. Se SNV-saken er bare toppen pe et
isberg kanskje, plikter du ikke kamerat e opplyse hele folket om hav
disse andre uhyrlighetene er, barnemord? massedeportasjoner o.l.

Men, i fjor pe denne tida se hadde pipa di en helt annen let, da brukte
du uker av livet ditt pe e motarbeide at den davfrende lederen av SOS
Rasisme skulle bli kastet. Han hadde underslett penger fra SOS Rasisme
og stukket betydelige mengder offentlige midler i egen lomme. Da ropte
du ikke korsfest, korsfest med like stor iver. Nei, tvert i mot du
brukte all din energi og autoritet for e forhindre at han skulle kastes
fra organisasjonen. Han kom til deg for e melde seg ut av AKP, men du
forsxkte e overtale han til e fortsette som partimedlem. Heldigvis se
klarte du ikke e overtale mer enn et partimedlem til e stxtte deg.
Landsstyret i SOS Rasisme ekskluderte lederen mot 1-en stemme.
Siden det har du hatet alle de partimedlemmene som den gang gikk imot
deg.
Men, ne var tiden endelig inne til revansj, uansett hvordan dette vil
sle ut for SOS Rasisme.

Men siden vi ne er inne og forteller epenhjertige historier(tja,
ihverfall jeg) se kan du vel ogse forklare oss leserene av denne
innlegget hvorfor du for mindre enn 6 meneder siden kalte oss som er
parti.medlmmer i SOS Rasisme for sitat:"En kommunistisk STAY-Behind
Gruppe", Det kunne jo vfre at noen av leserene har interesse av forste
hvorfor en pestett kommunist kan finne pe e bruke dette som et
skjellsord.

Hvis kamerat ASK(ikke Burlefot) ikke lenger finner denne formen for
konversasjon interresant se skal vi snakke om hvordan AKP har brukt SNV
i ulike sammenhenger.

God kveld!

ZZ Zorro

> Arnljot Ask

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com