Re: Opprop mot krigen

Knut Rognes (knrognes@online.no)
Fri, 26 Mar 1999 17:57:34 +0100

Oddmund Garvik skriver:

>Magnus Marsdal manar til underskriftskampanje mot "den folkerettsstridige
>bombinga av Jugoslavia". Han kallar det høgtideleg "Påskeopprør mot NATOs
>krigføring"...
>
>Det står ikkje eit pip i dette oppropet om den nøye planlagde offensiven og
>undertrykkjinga av sivile kosovoalbanarar som serbiske styrkar i denne stund
>set ut i livet. Nei, dette blir ikkje råka av "folkeretten"...det er ein
>"indre strid", og Jugoslavia er medlem av FN. I oppropet repeterer ein det
>russiske og kinesiske standpunktet, og forlangar at Kosovokrisa må takast
>opp i tryggjingsrådet, for "berre tryggjingsrådet kan vedta bruk av militær
>makt"... eller aller helst som vanleg, med vetoretten, berre koma med
>oppmodingar og fromme ynskje.

Jeg synes ikke man skal håne dette standpunktet. Internasjonal rett er
møysommelig bygget opp over lang tid. Noam Chomsky sier i et intervju i
forbindelse med Saddam Hussein
(http://www.zmag.org/chomsky/interviews/9901-frontline-iraq.htm):

**Although I agree that Saddam Hussein remains a serious threat to peace,
there happens to be a way to deal with that question, one that has been
established under international law. That procedure is the foundation of
international law and international order and is also the supreme law of
the land in the United States. If a country, say the United States, feels
that a threat is posed to peace, it is to approach the Security Council,
which has the sole authority to react to that threat. The Security Council
is required to pursue all peaceful means to deal with the threat to peace,
and if it determines that all such means have failed, it may then
specifically authorise the use of force. Nothing else is permitted under
international law, except with regard to the question, here irrelevant, of
self-defence.
The U.S. and Britain have simply announced, very clearly and loudly, that
they are violent criminal states that are intent on destroying totally the
fabric of international law, a fabric that has been built up laboriously
over many years. They have announced that they will do as they please and
will use violence as they please, independently of what anyone else thinks.
In my view, that is the sole significance of the bombing and is probably
the reason for it.**

...
>For meg er den slags "folkerett" forelda, for i skuggen av denne har
>mange hundre tusen menneske blitt forsaka dei seinare åra. Terror og
>undertrykkjing har gått føre seg utan at nokon har rørt ein finger. Det er
>framleis slik, i Kurdistan, i Tibet, i fleire land i Afrika og andre stader.
>Folkeretten er ikkje noko statisk. Folkeretten er det ein gjer han til.
>FN-systemet har spela falitt, og alle fredsoperasjonar i FN-regi har vore
>fiaskoar i høve til mandatet.

Folkeretten er ødelagt fordi USA og Storbritannia har ødelagt den. De vil
gjøre som de vil, hvor som helst, når som helst, også i den tidligere
sovjetsfæren. Det kan de siden Sovjetunionen ikke lenger finnes.

Det er all grunn til tvile på NATOs humanitære motiver. Når brydde NATO seg
med kurdiske liv og kurdisk selvbestemmelse? Når brydde USA seg med
demokrati og menneskeverd hvis det kom i konflikt med høyere verdier som
frihet til å investere, plyndre og røve?

Kanskje vi skulle bruke kreftene på å analysere grundig de bakenforliggende
motivene til NATO-aksjonen.

Vennlig hilsen
Knut Rognes