vs. tilsvar fra Tarald B Ellingsen, leder i NKU

Hans Berger (nkuost@hotmail.com)
Tue, 23 Mar 1999 20:58:13 +0100

Sigurd Lydersen og de norske kommunistene

Som leder av NKU er jeg dessverre forplikta til å svare på SL´s banale innlegg "Død over NKU" framlagt på KK-forum i går. Dessverre, fordi jeg sterkt misliker "debatt-stilen" til enkelte av venstresidas sjølutnevnte intellektuelle, som tydeligvis mest av alt går ut på å framheve egen genialitet mot andres påståtte dumhet. Framfor å komme med konstruktive forslag til endring, bygd på praktiske erfaringene med sosialismen, ser det ut til at hovedpoenget for mange deltakere på forumet er å overgå hverandre i å gi groteske eksempler på kapitalismens krampetrekninger.

NKU har ikke noe å bidra med i slike diskusjoner annet enn å påpeke at de faktisk er ukonstruktive, ødeleggende for samarbeidsklimaet på venstresida og tilslørende heller enn klargjørende i forhold til hva som er våre virkelige utfordringer. Venstresida er et vagt begrep, men mange identifiserer seg med dette vage begrepet. Venstresida framstår som vag fordi marxismen/leninismen som redskap til forståelse ikke har vært brukt nok i norsk arbeiderbevegelse. Marxismen/leninismen har i de seinere år ikke vært praktisert eller forstått av andre enn marginaliserte grupper som NKP og NKU. En ting er allikevel sikkert; marxismen/leninismen kan ikke forstås uten å praktiseres, nettopp fordi det i brytninga mellom marxist-leninistisk praksis og teori er at man nyttiggjør seg og utvikler den. Derfor ser vi kommunister det som vår oppgave å bringe ideologi inn i venstresidas ulike organiseringer, få den dagsaktuelle kampen inn på et anti-monopolistisk og internasjonalistisk spor. Vri oss !
vekk fra sosialdemokratisk samarbeidsinnretning, inn på klassekamp og konfrontasjon med kapitalen.

Marxismen/leninismen har et enormt erfaringsmateriale fra Sovjetunionen, Øst-Europa, Cuba, Nicaragua, de sosialistiske land i Asia, nasjonale frigjøringsbevegelser, progressive regjeringer i Afrika osv, men også fra arbeider-, miljø- og solidaritetsbevegelsen i vesten. Nettopp fordi marxismen/leninismen er menneskehetens frigjøringsverktøy, må de partier og bevegelser som hevder å praktisere marxisme/leninisme studere hva som gir framgang for folk i deres liv og snarest mulig ta i bruk metoder utarbeida ved denne forståelsen for ytterligere å utvikle framgang.

Sannheten er at vi som kjemper for ei sosialistisk og kommunistisk framtid i dag er voldsomt på defensiven. Kapitalen definerer i hovedsak spillereglene og kamparenaene. Vi har ikke ressurser eller gode nok metoder for å nå ut til folk med vår politikk og visjoner. Jeg tror alle aktive deltagere her på KK-forum har erkjent dagens venstresides manglende evne til å ta det nødvendige generaloppgjøret med kapitalen. Kanskje det er frustrasjonen som blir til ved dette som gjør at det krangles voldsomt innbyrdes med personlige fornærmelser, løgner og insinuasjoner som desperat virkemiddel? Behov for å plassere ansvar for vår utilstrekkelighet har vi alle, men mest av alt må vi ta de faktiske forhold inn over oss og konsentrere oss om det byggende og konstruktive i vår begrensede virketid deltagere i de undertryktes forskjellige kamper.

Jeg diskuterte flere spørsmål med Sigurd Lydersen i hans korte tid i NKU. Vi var enige om mye, men uenige i avgjørende spørsmål som: synet på EU, Sovjetunionens oppløsning, hvordan man opptrer i møte med søsterpartier og så videre. På tross av forskjellig syn på mange viktige spørsmål, ville det ikke være nødvendig å ekskludere Sigurd Lydersen hvis det ikke var for at han sjøl definerte seg som motstander av kommunistenes politikk. Vi opplevde at han kom med veldig sjølmotsigende utspill uten å sette seg godt nok inn i sakenes bakgrunner, ofte helt på sida av de faktiske erfaringer og vedtak gjort av kommunistene.

De gangene jeg møtte Sigurd Lydersen, gav han inntrykk av at han faktisk kunne utvikle seg til å bli en kommunist, en ressursperson i de undertryktes frigjøringskamp. Det hender jeg sveiper innom KK-forum og hans innlegg er blant de mest humoristiske. Noen av dem synes jeg er gode. Andre direkte usmakelige. I dag tviler nok flere på Sigurd Lydersens evne til å kunne bli en positiv del av noe som helst større enn seg sjøl.

Når det gjelder de utsagnene Sigurd Lydersen tillegger meg om lengden på hans utdanning så faller disse på sin egen urimelighet. Sigurd Lydersens sjølsentrerte og, etter min oppfatning, "hersker-akademiske stil" derimot, husker jeg godt at jeg tok opp med ham. NKU henvender seg til all ungdom mellom 14-30 år og bør bruke et språk og tilnærmingsmåte som ikke virker frastøtende. Dette inkluderer alminnelig folkeskikk.

Sigurd Lydersen har åpenbart identitetsproblemer etter at de norske kommunistene ga ham beskjed om å skjerpe seg. Han ba sjøl om å bli ekskludert, noe vi fant å måtte etterkomme. Jeg tror ikke Sigurd Lydersen ønsker NKU lagt død, men å få fortsette diskusjonen om sin egen person med oss i NKU. Derfor den provoserende tittelen på hans innlegg. Mitt svarinnlegg bekrefter at Sigurd Lydersen i så tilfelle lykkes. Men dette svaret er også en forklaring på hvorfor vi vanligvis ikke tar del i debattene på KK-forum. Faktisk tillater ikke vår arbeidskapasitet sett i forhold til våre arbeidsoppgaver at NKU kan bruke tid på debatter uten annen mening enn mening!

Tarald Braathen Ellingsen