Re: Eit uferdig svar til Andresen

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Thu, 11 Mar 1999 09:50:01 +0100

Nå begynner det å svinge. Vi er i gang med en konkret diskusjon om et
fornyet politisk grunnlag for et avisprosjekt hvor AKP reelt deler makta med
andre. Bra.

Så til Olavs forslag. Jeg vil knapt si meg uenig i noen av de punkter han
lister opp. Min vesentlige innvending går på noe som ikke står der:
Forslaget tar ikke stilling mot kapitalismen som system. Nå tror jeg vi to
er enige om at det er systemtvangen i kapitaliismen som er hovedårsaka
- direkte eller indirekte - til det aller meste av den negative utviklinga vi
ser på de fleste områder i verden i dag: Fattigdom, miljøkrise, krig,
kommersialisering av kultur og andre mellommenneskelige forhold.

Så hvorfor ikke skrive det? Mulig at det vil støte Willoch den eldre, men
det vil for eksempel (tror jeg) være fullstendig akseptabelt for folk som
Sigmund Kvaløy Setreng, Erik Dammann, Steinar Lem - for å nevne noen. Det er
ikke kontroversielt å stå på en kapitalisme-kritisk plattform i dag, ihvertfall
ikke blant det leserpotensialet som et slikt avisprosjekt henvender seg til.

Hvis man ikke har kapitalisme-kritikk og søken etter alternative
samfunnsløsninger som et hovedpunkt i denne avisas formålspragraf, blir det
etter min mening bare gode enkeltstandpunkter igjen.

Ellers er jeg glad for at vi begge vil vektlegge opplysningstradisjonen.

Trond Andresen

At 09:12 11.03.99 +0100, Olav Randen wrote:
>
>
>Trond Andresen ber meg kommentere sitt forslag til ny formålsparagraf for
>Klassekampen og gjerne kome med endringsforslag. Eg fann det mest tenleg å
>lage mitt eige forslag. Tida er ikkje inne for finformulering, og ta dette
>som ein kladd og ei høgttenking med ein litt annan struktur og noko andre
>konklusjonar enn hjå Andresen.
>
>a) Kva for tradisjon(ar) bør avisa arbeide ut frå?
>
>For det første finst ein opprørsk og radikal arbeidartradisjon (Tyssedal og
>Rjukan kan vere døme).
>For det andre finst ein (i hovudsak bygdenorsk og bygdenordisk ) tradisjon
>med å stole på eigne krefter (norsk bureising i mellomkrigsåra og svenske
>oppfinningar gjennom eit hundreår kan vere døme).
>For det tredje finst ein solidaritetstradisjon og ei likskapstenking (i
>delar av arbeidarrørsla, i mange kristenmiljø, i småbrukarrørsla osv.).
>For det fjerde finst ein nasjonal sjølvstendetradisjon (EU-kampane er eit
>døme), også med respekt for andre lands og folks rett til sjølvstende.
>For det femte finst ein opplysningstradisjon (Arbeidernes leksikon og Norsk
>allkunnebok kan vere døme, men må nemnast begge to, liksom Arbeidermagasinet
>og For bygd og by, for opplysningstradisjonen er knytt minst like mykje til
>småborgarskapet som til arbeidarklassen).
>Slik eg tenkjer, blir eit hovudpoeng med politisk arbeid framover å få til
>ein syntese mellom desse ulike tradisjonane. Ikkje med å bryte ned eller
>fjerne skilnader og eigenart, men med å samarbeide om felles mål. Eg trur
>Klassekampen framover bør orientere seg mot fleire og ikkje berre mot den
>eine, proletære.
>
>b) Kva for sosiale mål bør avisa vere med på å fremje?
>
>Her svarar eg stutt: Demokratiske og berekraftige samfunn og globalt
>likeverd.
>
>c) Kva for journalistiske mål bør avisa ha?
>
>For det første å avdekkje korleis samfunnet fungerer.
>For det andre å arbeide ustanseleg for å sjå og framstille samfunnet
>nedanfrå (ved kamp om spalteplass bør husmora få plass og Bondevik eller
>Jagland refuserast, for å ta eit døme).
>For det tredje å vere ein konsekvent forsvarar for ytringsfridom.
>For det fjerde å vere ei reell riksavis.
>For det femte å vere ei avis med globalt perspektiv.
>For det sjette å vere eit talerøyr for naturen mot menneskes øydelegging av
>han.
>For det sjuande å drive fram debatten om alternativa til vårt samfunn.
>
>d) Om samarbeid mellom redaksjon og lesarar (Sjå Andresen om dette,
>fornuftige forslag som det kan arbeidast vidare med, hugs berre at
>Klassekampen ikkje er mutters åleine om å vere idealistisk avis, aviser frå
>Dagen til Framtid i Nord har noko felles der.)
>
>Det over, som altså er berre ein skriftfest variant av høgttenking, skil seg
>noko frå Andresen sine formuleringar. Eg poengterer sterkare perspektivet
>nedanfrå. Der Andresen tek utgangspunkt i proletære tradisjonar åleine, tek
>eg utgangspunkt i opprørs- og sjølvstendetradisjonar. Der Andresen tek
>utgangspunkt i antikapitalistisk kamp, er mitt utgangspunkt all motstand mot
>ikkje berekraftige samfunn. Tenkt ut frå at vi må finne fram til noko av det
>som samlar Trond Andresen, Olav Randen, Per Olaf Lundteigen og endåtil Kåre
>Willoch (den eldre) saman med flest mogeleg av dei vi ikkje veit namnet på,
>i arbeid for ei betre framtid.
>
>
>
>
>