Hva synes Olav og andre?

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Wed, 10 Mar 1999 12:51:26 +0100

Jeg har flere ganger tidligere, siden 1997, lansert forslag til revidert
formålsparagraf for avisa Klassekampen. Nedenfor kommer et hvor ordene
"sosialistisk" og "revolusjonært" er fjerna (det betyr ikke at jeg sjøl ikke
fortsatt er sosialist/kommunist eller "revolusjonær" - hva nå det siste
innebærer. Men la dette være sagt for å slippe en ørkesløs avsporing hvor
eventuelle mullaher skal ha Andresen til å stå skolerett for mistanke om
frafallenhet...).

Ellers er forslaget sydd over samme lest som den nåværende paragraf, og mine
tidligere forslag. Jeg er ikke sikker på at jeg mener at akkurat det som her
følger er ei god løsning, men jeg synes det ligger nær det som kan
aksepteres. Så betrakt dette som konstruktiv høyttenkning.

Hva synes du, Olav Randen? Er dette spiselig for de folka du mener burde
abonnere på ei fornya avis? Hva synes andre? Kom gjerne med
endringsforslag!

Trond Andresen

**********************

Her er et mulig forslag til ny formålsparagraf for Klassekampen:

KLASSEKAMPEN (KK) skal drive en seriøs, kritisk journalistikk med
allsidige, politiske og økonomiske avsløringer av alle former for utbytting,
undertrykking og miljøødeleggelser, samt inspirere og bidra til ideologisk
kritikk, organisering og politisk kamp mot slike forhold ut fra et
anti-kapitalistisk grunnsyn.

KK skal gi plass for visjoner og debatt om samfunnsløsninger som peker
ut over kapitalismen, og på denne måten skape pågangsmot og entusiasme for å
delta i arbeidet for å erstatte kapitalismen med andre og bedre samfunnssystem.

KK ønsker å videreføre den radikale arbeiderbevegelsens
folkeopplysningstradisjon, og mener at opplysning og offentlig samtale gjør
det mulig å skape folkelig enhet og vilje til handling, slik at verden kan
forandres til det bedre.

KK er ei annerledes avis, også når det gjelder organisering og arbeidsmåte.
Mens
vanlige aviser ser på leserne som kjøpere av et produkt, og journalistene
som en slags elite som skal levere produktet til konsumentene, så inntar KK
en annen posisjon:
Leserne betraktes som en betydelig ressurs for avisa, utover det at de
trengs som kjøpere av den. Leserne inviteres til å skrive i avisa, være
gratis- elller betalte korrespondenter, tipse den gratis, verve abonnenter,
selge avisa på gata, agitere for den, støtte den økonomisk. Leserne
inviteres til å kritisere avisa, og til dialog med den. KK erklærer at uten
våkne og aktive lesere som skriver i den, kommer med kritikk, støtte og
bidrag, er ikke ei avis av KKs type liv laga. Denne holdninga får også
konsekvenser for journalistrollen i KK: En elitistisk profesjonsholdning
passer ikke i ei slik avis. I stedet ønsker KK journalister som ser på
jobben som å delta i et stort prosjekt for opplysning og framskritt, retta
mot vanlige mennesker, et prosjekt som skal være et av mange bidrag i
strevet for å skape en bedre verden. For slike journalister er aktive og
interesserte lesere en ressurs som skal behandles med respekt og interesse.