Engels om Hegels Logik

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Mon, 1 Mar 1999 09:53:52 +0100

Utan teori blir praxis blind.

Först tre:
Citat från Engels förord 23 september 1885,
till 2:a upplagan av Anti-dyring.

1. "Vid min rekapitulation av matematiken och naturvetenskapen
gällde det naturligtvis att även i detalj övertyga mig om - vad
själva principen angår hyste jag inga tvivel - att samma dialektiska
rörelselagar gör sig gällande i naturens virrvarr av otaliga förändringar
som i händelsernas skenbara tillfälligheter i historien; lagar,
som så småningom blir medvetna för den tänkande människan och som även bildar den röda tråden i det mänskliga tänkandets historia. Vi hade alltid strävat
efter att befria dessa lagar, som i en omfattande men mystifierad form först utvecklades av Hegel, från deras skal och att i all enkelhet och allmängiltighet
göra dem tillgängliga för medvetandet."

2. "Insikten att dessa motsatser och olikheter visserligen förekommer i
naturen, men endast med relativ giltighet, medan däremot föreställningen
om deras stelhet och absoluta giltighet först genom vår reflexion
dragits in i naturen - denna insikt utgör kärnpunkten i den dialektiska upp-
fattningen av naturen."
(Jmf Terje Valen: Egget och luren, avsnittet om ontologi, 1998.)
Ontologi=antaganden om naturen, samhället eller människan.
Marx och Engels, gör sådana antaganden.
Borgerlig ekonomi eller borgerlig sociologi gör andra ontologiska antaganden,
än vad Marx och Engels gör.

3."...konsten att operera med begrepp inte är medfödd och inte heller är given i
och med det vanliga vardagsmedvetandet utan kräver verkligt tänkande."

Terje Valen skriver också under avsnittet materialism:
"Utan teori blir praksisen blind."

Om detta skriver Marx i Kapitalet vol 1, sid 154, I Bomans svenska
översättning:
"Men det som i grunden skiljer den sämste byggmästare från det duktigaste
bi, är att han har byggt cellen i huvudet, innan han bygger den i vax. Vid
arbetsprocessens slut framkommer ett resultat, som redan från början
fanns i arbetarens medvetande, alltså redan existerade ideellt."

Byggmästaren har alltså en teori eller ritning innan han börjar husbygget.
De som byggde dom norska Vikingabåtarna på 800-talet, hade erfarenhet
av timmerarbete, och en mental bild av hur båtarna skulle se ut. (Båtarna
byggdes kanske i Skottland eller i Danmark?)

Men Lenin, Mao och alla andra kända revolutionärer, vad hade dom
för mental bild av socialismen och kommunismen, när de började sitt
revolutionära arbete. Hur får man en teori (med begrepp) om något som inte
finns? Utgick man ifrån erfarenheterna från Pariskommunen, och/eller
lärde sig Mao av erfarenheter i Sovjetunionen? Eller använde sig Mao
huvudsakligen av Strategin om egen Självförsörjning (delinkingbegreppet)?
Och framför allt: hur förklarade Mao, för sina kompisar och för folket,
hur hans mentala bild, av framtiden såg ut? (Utan teori blir praxis blind?)
Förstod den fattige bonden i Kina, vad Mao ville, eller gjorde bonden,
som partiet sade att han skulle göra?

på 5:e buss-strejk dagen,
1:a mars 1999
Palle