SV: forts flere spiker i kisten

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Fri, 26 Feb 1999 19:51:38 +-100

Geir har eit poeng her.

Eg er 100% samd med Ottar i at ulike omstende krev ulike løysingar. Sjølvsagt! Absolutt!

MEN: Dette har tildels vorte eit mantra i ml-rørsla som bidrar til å relativisera vekk heile demokrati-diskusjonen. Utgangspunktet for dette ordskiftet var IKKJE ei usemje om ulike omstende krev ulike løysingar, det var ein diskusjon om tilhøvet mellom sosialisme og demokrati (kan ein ha det eine utan det andre?).

Difor er Ottars meldingar heilt OK, bortsett frå at dei ikkje tek fatt i det diskusjonen handlar om.

Mingus
(sers nøgd med at GH tilhører skaren av post-ml-ar)