Re: SV: SV: NY TID

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Fri, 19 Feb 1999 21:11:06 +0100

At 20:16 19/02/99 +0100, Svein Arne (etternavn?) wrote:
>
>...jeg er tilhenger av en fusjon selvfølgelig ikke på hvilket som helst
>grunnlag. Jeg mener likevel at ei fusjonert avis på venstresida skal ha
>plass til både Erik Solheims og Aslak Sira Myhres sine synspunkter. Jeg er
>likevel redd for at både mitt eget og i ditt parti er det all for stor
>prestisje knytta til avisene til at dette vil være mulig.

Jeg er også redd for det samme. Men nå snakker vi i det minste om det.
Ved å debattere spørsmålet, gjør vi dette mer mulig. Ellers er jeg ikke
veldig opphengt i RVs interesser i denne sammenhengen. Her gjelder det å
diskutere den politiske plattforma. Partilojalitet er for mitt vedkommende
uhyre langt bak i køen i denne saka.

>...
>Jeg ønsker på tross av den historiske bakgrunnen en fusjon mellom disse
>prosjektene,...

Bra!

>..... men jeg ønsker selvfølgelig at "Klassekampen i ny tid" legger
>mer vekt på den frihetlige pressetradisjonen fra "Orientering" enn på den
>maoistiske tradisjonen fra KK.

I stedt for å forlange av andre i en slik forhandlingsprosess at de skal
innrømme at de har tatt mest feil til nå (jeg er f.eks. uenig med deg i den
historiske oppsummeringa - kanskje ikke så rart), tror jeg det er mer
konstruktivt å framsette sine forslag til redaksjonell/politisk plattform
for et slikt prosjekt, og så diskutere disse.

Hva synes du om dette, som jeg har lagt fram tidligere? Det er svakt modifisert
siden sist:

>Grunnforutsetningen for at dette skal lykkes, er at man blir enige om to ting
>før oppstart:
>
>(a) Vedtektene som skal styre avisa.
> ........stikkord her er mindretallsbeskyttelse når det gjelder valg
>av personer og endring av vedtekter, rotasjon på verv, aksept av mangfold i
>spaltene, styremedlemmer som *kan* samarbeide (gamle krigere fra 70-tallet
>som ikke tåler trynet på hverandre holdes utafor, men andre gamle krigere er
>sjølsagt velkomne).
>
>(b) En redaksjonell plattform som skal være omforent, og som ikke kan endres
>seinere uten brei enighet. Dette gir trygghet for partnerne. Her er et
>utkast som jeg ville fremmet overfor andre partnere i denne prosessen. Som
>det sikkert framgår, skjønner man at jeg har et RV/Klassekampen-ståsted. Men
>utkastet som presenters nedenfor er bare det et FØRSTEUTKAST - dvs. det kan
>sjølsagt endres hvis andre potensielle partnere har endringsforlag. Her
>følger utkastet, som er nesten identisk med det jeg jeg lanserte våren 1996:
>
>Redaksjonell plattform for Avis X (et utkast):
>
>Avis X vil bidra i kampen for ikke-autoritære og miljøvennlige sosialistiske
>samfunnssystem hvor menneskene, ikke kapitalinteresser, har den
>avgjørende makt.
>
>Avis X er grunnleggende kritisk til dagens markedsliberalistiske fri-
>flyt-system, og ønsker i stedet langt mer samfunnsmessig styring. De
>folkevalgte organene i dagens samfunn har liten reell makt, og
>flertallet av representanter følger dessuten kapitalinteressenes
>ønsker. Avis X vil kjempe for utvidelse av folkelig makt og
>innflytelse. Avis X vil støtte folkevalgte organers makt
>mot markedskreftene.
>
>Avis X vil ha vekk privilegier og frynsegoder for kapitaleiere,
>politikere , topp-byråkrater og andre i maktposisjoner. Slike folk skal
>ha ei lønn og en levestandard som ikke skiller seg for mye fra den
>vanlige mennesker har.
>
>Trygdede, arbeidsløse, gjeldsofre, lavtlønte skal sikres ei inntekt
>som det går an å leve av. Dette kan finansieres ved å beskatte
>storkapitalen og den mest velstående del av befolkninga kraftigere.
>Goder skal omfordeles fra de rike til de fattige, både nasjonalt
>og på verdensbasis.
>
>Avis X godtar ikke de rammer staten setter for offentlige budsjetter,
>så lenge grunnleggende behov innen helse, omsorg, utdanning ikke
>dekkes, og penger i stedet brukes til å subsidiere rike foretak og til
>overforbruk for de rike og velstående.
>
>Avis X bekjemper deregulering og
>privatisering av offentlige etater og bedrifter.
>Samtidig er Avis X mot byråkratisering og maktkåthet i det
>offentlige apparatet, og vil kjempe for maksimalt innsyn og åpenhet
>i forvaltningen.
>
>Avis X støtter aksjoner for miljøet, for rimelige lønnskrav, for
>forsvar og utvidelse av fellesgoder, for kvinnekrav og likestilling.
>Denne støtten er ikke betinget av at aksjonene alltid er "lovlige" sett
>med makthavernes øyne.
>
>Avis X støtter arbeidet for kvinnefrigjøring og likestilling, og kampen
>mot seksuell trakassering og vold, mot sex-industri, prostitusjon og
>kvinneforakt..
>
>Avis X er mot enhver innskrenking, og for enhver utvidelse, av
>demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet, i Norge som i andre
>land.
>
>Avis X vil ha en kompromissløs miljøpolitikk, også der hvor den
>innebærer at vanlige folk må ofre noe. Samfunnet skal
>bringes i økologisk balanse sjøl
>om det betyr en kraftig endring av folks levemåte. Livsstil og forbruk
>i rike land må endres inntil levestandarden er jevnt fordelt i verden som
>helhet.
>
>Avis X er for kraftig opptrapping av norsk matvareproduksjon og
>landbruk. Avis X støtter kystbefolkningas kamp for råderetten over
>fiskeressursene. Rein mat, spredt bosetting og økologisk bruk av
>naturressursene er overordnet lave matvarepriser.
>
>Avis X er mot all imperialisme, og Pengefondets, Verdensbankens
>og de multinasjonale selskapers overkjøring av de enkelte stater og
>folk. Vi støtter kampen for gjeldssanering for den 3. verden.
>
> Avis X er mot militære inngripen mot land, uten at dette er behandlet
>i organer som FN eller regionale organer som OSSE, og der støttet av
> et meget klart flertall av landa som er med i organisasjonen. Avis X
> er spesielt mot USA og EUs sjølbestaltede rolle som verdenspoliti,
>uten respekt for de representative internasjonale organers rett til å
>fatte slike avgjørelser.
>
>Avis X er mot overnasjonale ordninger som svinebinder landene,
>slik som EØS, EU, NAFTA, WTO, MAI. Avis X arbeider for
> å melde Norge ut av både EU og EØS, og erstatte EØS med
> en handelsavtale slik landet hadde med EU før EØS.
>Samtidig er Avis X for utstrakt internasjonalt samarbeid gjennom
>forpliktende avtaler basert på likeverdighet og det enkelte lands frivillige
>tilslutning, i FN-systemet, og i tilsvarende regionale organer.
>
>Avis X er mot all rasisme, og for internasjonal solidaritet og kulturelt
>samkvem. Avis X arbeider for en liberal asyl- og
>innvandringspolitikk.
>
>Avis X prioriterer å dekke den den kampen mennesker fører verden
>over mot urettferdighet, undertrykking og utbytting, og å bringe
>informasjon og debatt om løsninger på slike problemer.
>
>Avis X er motstander av den allstedsnærværende
>kommersialisering i media, i bybildet, i idretten, i kulturen. Avis X
>vil støtte reformer som begrenser annonnsørinnflytelse i media. Avis
>X vil ha desentralisert eierskap i media, og kraftig beskatning av de
>største medier for å skape mer like konkurransevilkår.
>Avis X er for almenkringkasting, og mot reklamefinansierte
>etermedia.
>
>Avis X sverger til folkeopplysningstanken, og tror at god
>informasjon også er den beste underholdning. Avis X er sterkt kritisk
>til den fordummende tabloidiseringsbølgen dominert av kriminal-,
>privatsfære- og kjendisstoff.
>
>Avis X prioriterer kulturstoff høyt, og ønsker på dette feltet å
>kombinere det folkelige med det intelligente. Dermed vil man søke
>å ikke falle i den snobbete utilgjengelige grøfta, samtidig som intet
>tema i utgangspunktet skal defineres som "for vanskelig" for leseren.

Dette er altså et UTKAST. Det ligger ingen voldsom prestisje i de
enkelte punkter.

Trond Andresen