Forvirringen topper seg for Matias Bismo

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Fri, 19 Feb 1999 11:56:16 +0100

KK-forum,

Bismo skrev:
>Jeg er klar over, og støtter, Lenins positivismekritikk. Men jeg kjøper
>likevel ikke Lydersens påstand om at den gjennomsyret det sovjetiske
>samfunnet fordi landet var fri for vestlig kontroll. Hele Sovjetunionens
>historie baserer seg på et vis i forholdet nettopp til vesten. Mye av
>teknologien deres, var rent plagiat av vestlig teknologi, som for
>eksempel atombomben. Hvordan de kan ha klart å skille den teknologiske
>utviklingen totalt fra den intellektuelle og filosofiske utviklingen,
>det skjønner jeg rett og slett ikke.

jeg svarer:
Hva slags metafysikk er dette? Er Sovjetunionen det samme som vesten fordi
de utviklet teknologi som minnet om den vestlige? Dette går rett til
kjernen av Stalins oppgjør med den venstreradikale ekstremismen, som stod
for overgrepene under den sovjetiske kulturrevolusjonen. Bogdanov og
Bukharin fremmet en egen sosialistisk kultur, lingivistikeren Marr fremmet
en egen sosialistisk språkvitenskap, fysikeren Timiziraev en egen
sosialistisk fysikk og Trofim Lysenko en egen sosialistisk biologi. Lenin
motarbeidet denne tendensen heftig, blant annet i sine utfall mot
proletkult-bevegelsen, og Stalin tok et oppgjør med Marrs politisering av
lingvistikken og slo fast at språk, i likhet med teknologi ikke er
klassebetinget, men tilhører den økonomiske basis som produksjonsredskaper.
I den videre sovjetiske utviklingen bestod oppgjøret med den livsfarlige
venstreradikalismen i å utvide dette avpolitserte fundamentale området til
å omfatte all vitenskap. Området hvor klassekampen fortsatte å gjøre seg
gjeldende var filosofi, som har å gjøre med almenne spørsmål om menneskets
forhold til virkeligheten. Og på det filosofiske området hersket det en
kvalitatativ forskjell mellom Sovjetunionen og Vesten, et skille som består
den dag i dag og gjør at det norske positivistiske etablissementet
forbereder seg på ny kald krig.(Det er det jeg skal fortelle Rune Slagstad
idag. Gleder meg...)

Idag må du ty til litt mer oppdaterte kilder enn Bucharin/Preobrazhensky
for å forholde deg til utviklingen.David B. Zil`berman f.eks. Ikke uten
grunn er Nikolaj Bucharin en av Per Egil Hegges favorittfilosofer...

Sigurd Lydersen