Den internasjonale venstresiden

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Fri, 12 Feb 1999 17:40:38 +0100

Anders Ekeland kommer med en lang remse om den trotskistiske fremgangen
internasjonalt kontra ml-bevegelsens tilbakegang. Jeg betviler ikke
fakta, men det gjør det på ingen måte til et forsvar for nødvendigheten
av 4. Internasjonalen.

Jeg har tidligere benyttet et bilde av Nietszche og Guds død. Jeg mener
den fremdeles er adekvat. Alt for mange sluttet seg til ml-bevegelser ut
fra et håp om fyrtårnene, på samme måten som for eksempel de amerikanske
trottene i Socialist Workers Party i dag lever og ånder på Cubas
eksistens. Etter fyrtårnenes uomtvistelige død, oppstår et kaos. Det
sentrale blir å bryte gjennom disse fyrtårnene og hele den
"marxistisk-leninistiske" teologi som har oppstått som forsvar for ymse
handlinger. Der Nietzsche brukte begrepet "overmenneske", om personene
som overvinner dette kaoset, har jeg liten tro på FIs og trotskismens
overlevelsesevne.

Verden i dag er langt mer enn Europa. I Kurdistan og store deler av
India blir frigjøringsbevegelsene ledet av sterke maoistiske partier. I
Nepal satt maoistpartiet med regjeringsmakten for noen år tilbake. I
Kurdistan samlet albansk-orientert ungdom 4000 folk til leir i sommer.
Dette har sammenheng med at den kinesiske maoismen eller annen "tredje
verden-marxisme" hadde og har en langt bedre befatning med virkeligheten
i disse landene enn det har i Norge.

I Norge kan vi ikke adoptere den kinesiske folkekrigen,
tre-verden-teorien o.l. Skal vi gjennomføre revolusjon i Norge trenger
vi en marxisme basert på norske forhold. Dette er imidlertid intet
argument for å gå inn for trotskistisk teori og praksis. Men selvsagt
heller intet argument for å gå inn for maoismen eller noen annen
retning. Det man må se på, er essensen i det man bedriver. Derfor er en
revitalisering av marxistisk teori avhengig av en kritisk gjennomgang av
all marxistisk teori, eventuelt teologi.

Og i denne sammenhengen nytter det ikke å henvise til relativ styrke
innen en marginalisert venstreside.

---
Mathias