SV:_For_få_fiendar=2C_Marsdal=3F

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Mon, 1 Feb 1999 19:38:40 +-100

Olav Randen:
Magnus Marsdal skriv: "Olav Randen YNSKJER at han skal få vera med å laga
"ny avis". Han er MEIR oppteken av dette enn at den dagsavisa som finst skal
kunna leva og utvikla seg (eg er samd i mykje av kritikken Randen legg fram
av dagsens produkt). Dette er ikkje det same som å motarbeida Klassekampen.
Men det blir heller ikkje opplevd som noko bidrag til å halda avisa i live,
kan eg melda her frå redaksjonen."
Med det er Olav Randen parkert. Hans motiv er eiga makt eller innverknad. Om
han måtte ha rett eller feil i sine meiningar om avisa, speler inga rolle,
for slike maktsøkjarar er ikkje verdt å ta omsyn til. Altså ferdig med han.
Andre med avvikande meiningar er først og fremst ute etter å sverte eller
hemne seg på AKP. Altså ferdig med dei også.

MM:Orsak Olav, det var aldri slik meint. Det var aldri slik skrive heller. Det vart berre slik TOLKA. Og den tolkinga er di. Det er du som stigmatiserer Olav, ikkje eg. Det eg skreiv var slett ikkje noko hardt åtak, eg skreiv jo eksplisitt at "dette er ikkje det same som å motarbeida Klassekampen". At du vel å tolka meg i aller verst tenkjelege meining set eg på kontoen for seinskadar frå dei harde 70-åra.

OR:
Men kva veit du til dømes om meg, Magnus Marsdal? Har du eit einaste døme på
at eg er ute etter makt over Klassekampen eller over ei eventuell ny avis?
Finn du noko i det eg har skrive som gir dekning for dine påstandar?
Nei, ikkje eit komma om du leitar aldri så mykje.

MM:
Eg syner til det eg nett skreiv. Eg har IKKJE kome med påstandar. Du har sjølve tolka dei inn i teksten, og er no igang med å polemisera mot di eiga tolking. Denne har lite med det eg faktisk skreiv å gjera. Eg voner du kan gå attende å lesa ein gong til, og sjå om det eg skriv no faktisk er sant: Det finst verkeleg ikkje hald for di tolking, eg har ikkje meint å parkera deg. For alt du skriv i resten av dette innlegget er eg samd i, inkludert skildringa av "er du ikkje 100% med oss er du mot oss"-haldninga. Trur du ein unngår å få kjennskap til dette når ein sit i Raud Ungdom-leiinga (det gjorde eg 96-98) eller arbeider i KK utan å vera med i AKP? Eg veddar 1000 kr på at eg opplever langt meir av denslags enn du gjer. Altså har du feil skyteskive denne gongen. Du freistar å "parkera" meg ved å stappa meg i sekken for "AKP".

Vonleg kan vi halda fram ordskifte om KK, eg tykkjer definitivt ikkje at Olav Randen bør parkerast.

Beste helsing

Magnus E. Marsdal