Re: Mer om KK, eiere og god avis

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sun, 31 Jan 1999 21:55:28 +0100 (MET)

At 11:40 30.01.99 +0800, Arnulf Kolstad wrote:

>Karsten Vedel Johansen har forklart hvorfor han ikke kan eller vil støtte
>KK for tida. Han mener avisa er for dårlig, "dull", og at AKP-eierskapet er
>hovedgrunnen til at avisa ikke er bedre. Det tror jeg er altfor enkelt og
>optimitisk. For å ta optimismen først. Hvis AKP skulle trekke seg helt ut
>av KK, og KK dermed stå med ny eiere, som vi for enkelthetsskyld antar ikke
>vil påvirke avisa i noen spesiell politisk retning, bortsett fra at den
>skal være interessant for alle som gjerne vil ha "fakta" om kapitalismen,
>ville dette av seg sjøl gjøre avisa bedre? Kan en avis som KK bli bedre av
>at noen som har halvparten av aksjene ikke lenger har denne halvparten? De
>som tror det, må fortelle meg mellomregninga. For her er det snakk om mye
>mellomregning for å komme fra endring av eiersits til en mye bedre KK, en
>KK som både tar et oppgjør med utviklingen i Kina (Karsten Vedel Johansens
>ønske), bringer fakta om vær, vind og klimaforhold, og forteller norske
>bønder og småbrukere hvorfor en favn ved koster like mye som en time hos
>advokat (Randen), dekker "utkantNorge" mye bedre (Eriksen), vet hvem Victor
>Serge er, ikke Mehmet Shehu (Ekeland), osv.

Jeg vet ikke, hvem Arnulf Kolstad er. Men det han skriver tyder på
forbindelser med AKP, evt. bare i fortiden lik så mange andre. Men det er
noe karakteristisk ved dette. De som på forskjellige måter representerer AKP
eller av forskjellige grunner tar gruppa i forsvar, spiller nesten aldri med
åpne kort. De later gjerne som om de er relativt upolitiske og uskyldige og
kommer et eller annet sted fra "massenes" anonyme dyp. Men selvom de i
sjeldne tilfeller evt. innrømmer sine partisympatier sier de aldri noe om
HVA de selv mener politisk f.eks. om det sentrale spørsmålet jeg har reist
om AKPs forhold til Kina. I stedet fordreier de AKP-kritikernes syn til
uigjenkjennelighet slik at det fremstår som ondsinnet vrøvl og sære
standpunkter fra folk uten forbindelse med virkeligheten.

Det er ikke jeg, som om KK etter slutten på det som Solstad har kaldt "den
store vekkelsen som har hjemsøkt vårt land" har brukt utrykket at den ble
"dull". Det er Jon Michelet i et av sine siste innlegg her, og jeg henviste
direkte til ham. Kolstad later frekt nok som om han ikke vet det. Jeg har
ikke sagt "at AKP-eierskapet er hovedgrunnen til at avisa ikke er bedre".
Jeg har sagt at det er den politiske linja (som egentlig i dag er en mangel
på politikk) som denne gruppa står for som er det pluss - sålenge de har
denne linja - det at de har kontroll med avisa. AKPs "politiske linje"
kommer i dag (som før) til uttrykk som en uartikulert og uargumentert - dvs.
taus - motstand mot enhver dypere diskusjon av gruppas politiske grunnlag.

Man kan ikke diskutere med AKP, fordi de ikke offentlig vil stå ved det de
faktisk mener. De forholder seg bare organisatorisk-taktisk og prøver
gjennom febrilsk og mekanisk aktivisme å borteliminere de åpenbare og
kolossale problemer som deres egen ubearbeidede fortid bringer dem opp i.
Men når noen i et helt årti fanatisk har utropt den kinesiske
statskapitalismen under Mao med alle dens brutale diktatoriske
massemanipulasjoner, bysantinske partiintriger, føydale persondyrkelse,
atombomber osv. til et sosialistisk forbilde for Norge og resten av verden
og så bare går over til dyp og rungende taushet når denne "sosialismen" for
det første av dens ledende parti glatt og gnidningsfritt liberaliseres
økonomisk til åpenlys kapitalisme under politisk-dogmatisk diktatur under
den samlede storkapitals brusende bifall og aktive medvirken og for det
andre av stadig fler historiske kilder avsløres fullstendig som en
bedragersk fasade for brutal undertrykkelse, hvordan kan de da forvente at
noen ved sine fulle fem skal låne dem øre, når de fortsatt snakker om sin
"sosialisme" (som nå plutselig er noe helt annet - men hva)?

Når den avis, de under Maodyrkelsen gjorde til krumtappen i sitt prosjekt
forholder seg taus om alle åpenlyse problemer i dette prosjekt selv lenge
etter at alle maoismens kvasireligiøse fantasier er lagt i grus av de
historiske realiteter, hvordan kan de da overse at denne fortid må føre til
stagnasjon og avpolitisering for avisen medmindre den tar et historisk
oppgjør og skiller lag med dem som nekter å gjøre det? AKP sier deres mål er
sosialisme, og med KKs "revolusjonære" formålsparagraf og AKPs eierdominans
blir dette i praksis også avisens. Men kan de da ikke se at denne
"sosialisme" er (og det med god grunn) komplett og alldeles utroverdig for
enhver som kjenner det minste til deres, Kinas og avisens nære fortid, i det
allerminste så lenge de nekter å bearbeide denne som et problem? Vil de
basere sin lett reviderte "sosialisme" og "historiske materialisme" på et
fundament bestående av fortsatt egen selvsensur og en elementær historisk
uvitenhet hos sine tilhengere? I naiv forventning om at både de som ønsker
en fornyet og ekte sosialistisk bevegelse og de som forsvarer kapitalismens
fortreffelighet skulle la være å angripe denne prangende akilleshel? Men
deres stedige selvsensur og taushet kan jo bare forstås ut fra deres
undertrykte bekymring ved mistanken om at "klassens ledende parti" med
tilhørende avis har vært fullstendig på villspor fra start til slutt. Som
Arne Næss sier: Det gjør vondt å tenke, det er derfor så mange viker tilbake
for det.

Mange religiøse sekters liv er bevis for at det er fullt mulig å overleve
som AKP og NKP gjennom lang tid. De kan av og til - hvis tilstanden i
samfunnet er desperat nok og de demokratiske tradisjoner svake - bli store
og maktfulle som dagens kommunister i Russland. Men hvis intensjonen er
avskaffelse av kapitalismen basert på den historiske virkelighet vil slike
bevegelser alltid være sine egne måls verste motstander, netopp som de har
vist seg å være det i Sovjet, Kina, DDR, Albania, Vietnam, Kambodsja, Cuba,
Jugoslavia, Romania, Spania, Hellas, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Frankrike,
Tyskland, Portugal, Korea osv. En avis med sosialistisk målsetning som
nekter å befatte seg med dette altavgjørende tema har ikke livets rett.
Ethvert tilregnelig moderne menneske som har mottatt historieundervisning er
immun mot temaet sosialisme hvis stalinismens katastrofer feies under teppet
av sosialistene, ja enhver snakk om sosialisme vil da virke stikk mot sin
hensikt, fordi ethvert barn i dag "vet" hva som er grunnen til at
sosialismen ligger med brukken rygg.

Vh. Karsten Johansen