Allianse om KK, eller hva?

Gunnar Rutle (grutle@mr.telia.no)
Sun, 31 Jan 1999 21:27:31 +0100

Jeg opplever at to ulike "målsettinger" sauses sammen i debatten har på
KK-forum:

1. De som vil ha en avis som favner bredere enn bare AKP, men som ser på
AKP som en alliert i de fleste viktige spørsmål.

2. De som vil svekke AKP og bruker kampen om KK bl. a. som et ledd i dette.

Kort til den siste gruppen:
Korriger meg om jeg tar feil (og jeg er glad hvis jeg gjør det), men jeg
oppfatter i hvert fall Karsten Vedel Johansen sine innlegg slik: AKP er
"det stalinistiske partiet" i Norge (mer eller mindre "den store stygge
ulven"), og dermed et parti som må bekjempes, for at vi skal kunne slåss
for en virkelig sosialisme.

Å dømme av innleggene her på KK-forum virker det som om flere andre
debattanter ser på AKP først og fremst som en fiende.

Det er sjølsagt helt legitimt å mene dette, og jeg har ingen vansker med å
forstå at dere som evt. mener noe i denne retningen ikke vil støtte et
avisprosjekt som arbeider for det motsatte av det dere står for.

Men skal vi på en eller annen måte få til et samarbeide om avisprosjektet
KK, så må grunnlaget være at vi er enige om de *viktigste* spørsmålene i
politikken, og at de organisasjonene og enkeltpersonene som går sammen om
prosjektet ser på hverandre som mer eller mindre *allierte*. Gjør vi ikke
det er der ikke noe grunnlag for en felles avis.

Ettersom KK i utgangspunktet er AKP sin avis, betyr det at de som ønsker å
være med på "KK-prosjektet" må akseptere at AKP er en slik alliert. Ingen
kan vente at AKP skal "overlate" KK til en AKP-fiendtlig allianse. Samtidig
som verken AKP eller andre kan vente at noen skal støtte en avis som de
føler motarbeider deres syn.

Etter min mening er det vi som ser på hverandre som allierte som har noe å
gjøre i en debatt om et *samarbeide* om KK. Så får *vi* finne ut hvordan et
slikt samarbeide kan utformes.(merk at jeg sier "debatt om et *samarbeide*
om KK", andre er sjølsagt også meningsberettiget i debatten om KKs innhold
og utvikling)

Min utfordring til debattantene: Avklar deres posisjon i forhold til AKP,
så får vi en mer ryddig debatt.

vennlig hilsen
Gunnar Rutle
Ystenesgt 11
6003 Ålesund

tlf 70 12 64 80 (hjem)
915 71 937 (mob)
70 13 78 66 (jobb)
grutle@mr.telia.no
<http://home.telia.no/grutle>