vedtekter

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Thu, 28 Jan 1999 15:25:48 +-100

VEDTEKTER FOR KLASSEKAMPEN A/S

Trond Andresen stiller to spørsmål i et PS til sitt innlegg på KK-forum 28. januar:
- Kan vi få lagt ut vedtekter for A/S KK her på forumet?
- Kan vi også få en oversikt over aksjesitsen pr. i dag?

Svaret på begge spørsmålene er ja.

Vedtektene legger jeg ut nå. Aksjesitsen kommer jeg tilbake til. Grunnet det store antallet nye aksjonærer som kom til etter aksjekampanjen i 1997 kreves det litt finregning for å få til en nøyaktig tabell.

Noen merknader til vedtektene:
- Vedtektene er vedtatt i henhold til de kravene som aksjeloven stilte og stiller.
- Vedtektene er et offentlig dokument som har vært publisert mange ganger
tidligere.
- Vedtektene er, bortsett fra bagatellmessige endringer, uendret fra 1991 - da Klassekampen opphørte å være partiavis for AKP - til dags dato.
- Vedtektene må endres på et par punkter på generalforsamlingen som skal avholdes innen juni 1999: Ett punkt er en formalitet; der det står "disponent"
i §§ 6 og 7 må dette i henhold til aksjelovens nye bestemmelse endres til "daglig leder". Det andre punktet dreier seg om valg av 1 styremedlem og 1 varamedlem til erstatning for styremedlem og varamedlem valgt av Komandittselskapet Klassekampen. K/S'et opphørte å eksistere ved årsskiftet. Representant og vara sitter fram til neste generalforsamling. Da må nye velges, dersom styret fortsatt skal ha 8 medlemmer med 8 varamedlemmer. Det blir nå utredet hvor de nye skal velges fra. Et forslag er at de skal velges fra foreningen Klassekampens Venner, som allerede har rett til å velge 1 styremedlem og 1 varamedlem.
- Paragraf 4 er formålsparagrafen (i sin helhet) som ble tatt inn i vedtektene i 1991. Denne paragrafen tilkom altså ikke ved redaktørskiftet høsten 1997, som enkelte tror. Dette er den for tida mest berømte formålsparagraf i norsk presse.

"Vedtekter for Klassekampen A/S
Vedtatt på generalforsamling 12/12 1997
Endret i tråd med vedtak på generalforsamlingen 12/12 97 på styremøte 08/07
98.

1. Selskapets navn er Klassekampen A/S.

2. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

3. Selskapets formål er å utgi avisa Klassekampen på grunn lag av den redaksjonelle plattform som disse vedtekters paragraf 4 gir uttrykk for. I forbindelse med dette kan selskapet drive forlags- og annen medie- og utgivelsesvirksomhet, samt alt som står i forbindelse med dette.

4. Klassekampen skal drive en seriøs, kritisk journalistikk, med allsidige, politiske og økonomiske avsløringer av alle former for utbytting, undertrykking og miljøødeleggelser, samt inspirere og bidra til ideologisk kritikk, organisering og politisk kamp mot slike forhold utfra et revolusjonært, sosialistisk grunnsyn.

5. Selskapets aksjekapital er kr. 67.425,- fordelt på 26.970 aksjer a kr. 2,50 pr. aksje.

6. Selskapet ledes av et styre på 8 medlemmer, som velges på følgende måte:
Generalforsamlingen i Klassekampen A/S velger 4 styremedlemmer, samt 4 varamedlemmer.
Generalforsamlingen velger styreleder.
De ansatte velger 2 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.
Foreningen Klassekampens Venner velger på sitt årsmøte 1 styremedlem og 1 varamedlem.
K/S Klassekampen velger på sitt selskapsmøte 1 styremedlem og 1 varamedlem.
Ved stemmelikhet har styreformannen dobbeltstemme.
Ansvarlig redaktør og disponenthar møte- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett.
Styret velger sjøl nestleder.

7. Styret ansetter ansvarlig redaktør og disponent.

8. Styret holder møter etter innkalling av leder, men minst 4 ganger i året. Det er vedtaksført når minst fire av dets medlemmer er tilstede, blant dem må være leder eller nestleder. Over styrets forhandlinger føres protokoll, som undertegnes av to av forsamlingen valgte medlemmer.

9. Ordinær gneralforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Ekstra-
ordinær generalforsamling holdes etter beslutning i styret, eller når aksjeeiere som representerer minst 1/5 av aksjekapitalen krever dette, for behandling av en bestemt angitt sak. Hver aksje gir 1 stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamalingen innkalles ved kunngjøring i Klassekampen og Ny Tid.

10. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
a) Styrets beretning.
b) Fastsettelse av resultatregnskap, balanse, anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
c) Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Andre saker som er nevnt i innkallingen, og som etter lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
Generalforsamlingen velger revisor.
Forslag som ønskes behandlet og avgjort på generalforsamlingen må være sendt styret minst 3 uker før generalforsamlingen.

11. Aksjeerverv i selskapet er avhengig av styrets godkjennelse.

12. Endring av disse vedtekter fattes av generalfrosamlingen med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Det skal stå i innkallingen hva endringsforslaget går ut på."

JM