LRSK Østfold
                              Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskommiteen i Østfold

LRSK Siste nytt Rapportering Bilder Lokaliteter


Øra naturreservat

Skrevet av Per-Arne Johansen

Øraområdet ble fredet som naturreservat i 1979. I 1985 ble det gitt status som Ramsarområde. Dette innebærer at reservatet omfattes av en internasjonal konvensjon bl.a. om vern av særlig viktige våtmarker, noe som pålegger myndighetene et stort ansvar for at området ikke blir forringet.

Øraområdet er et 15,5 km2 stort delta ved Glommas utløp. De indre deler består av grunne områder med store takrørforekomster. De ytre områder har et mer marint preg, og består av holmer og skjær.

Fugl og dyrelivet har alltid vært rikt og interessant. I dette deltaområde vil løsmasser ført med Glomma forandre terrenget gjennom tid, noe som også vil forandre faunaen i området. Fredrikstad kommune gjorde også noen inngrep før fredningen, som nok framskyndet denne prosessen med mange år. Et forsøk på å gjenopprette disse "feil", var å grave en kanal, slik at mer ferskvann fra elven kunne bli presset inn i reservatet. Området ble etter disse inngrep aldri det samme som tidligere.

Fuglelivet forandret seg etter dette raskt. De store mengder vadefugl under trekktidene forsvant. Sothøne, toppdykker, brushane, enkeltbekkasin, rødstilk og sørlig myrsnipe forsvant som hekkefugler. Sangvane og knoppsvane som før overvintret i hundrevis ble borte. I stedet etablerte fiskespisende arter seg. Storskarv og laksand er nå vanlig å se, og hekker med flere par. Grågåsa er også en fugl som etablerte seg i reservatet, og hekker nå med 15-20 par.

Artsliste over fugler som er registert dette året og totalt:


Webmaster: Peter Sjolte Ranke :: psranke@gmail.com :: Øvre Bergsvingen 3 : 7051 Trondheim ::