GEOLOGI, INNFØRING
A.Krill      NTNU  Vår 1998

Ordliste: diverse engelske ord/begrep og norske ord/begrep

se også det meget omfattende oppslagsverket Geoleksi, for betydningen av norske geologiske begrep

ablation  ablasjon
abnormally usedvanlig
abrade  slite av
abrupt  plutselig
absorb  suge opp, trekke til seg
absorbed trekke til seg, suge opp
abyssal plain dyphavsslette
abyssal  meget dyp
accomodate hjelp, ha plass til
accomplish få til
accretion tilførsel, tilvekst
accumulation oppsamling
achieve  oppnå
acid rain sur nedbør
actinolite aktinolitt
adjacent  nærliggende
advance  fremgang
advocates gjøre seg til talsman for
aerated  gjennomluftet
affinity  affinitet, attraksjon
agitation uro, rystelse
airborne  flybåren, luftbåret
alignment tille på linje
alluvial fan alluvialvifte
alluvium alluvium
altered  omvandlet
ammonia ammoniak
analagous analog med, tilsvarende
ancient  eldgammel
angular unconformity   vinkeldiskordans
angular   skarpkantet
anhydrous tørr, vannmanglende
annual  årlig
anomaly  anomali
anorthosite anortositt
anticipate forvente
anticline  antiklinal
apex  topp, spiss
aphanite  finkornet bergart
appearance visning, utseende
aquifer  vannførende lag
arbitrary  vilkårlig, tilfeldig
arc, arcuate bue, buet
arduous  anstrengende
arenite  sandstein
arid  tørr, vannfattig
arkose  arkose
array  oppstilling
artesian well artesisk brønn
ascending oppstigende
aspect  utseende
assemblages samling
assemble samle, montere
asteroid  asteroide
asthenosphere astenosfære
asymmetric rip. strømrifler
attach  feste
attachments tilføyelser
attain  nå
attenuated dempet
audacious dristig, frekk
augen gneiss øyegneis
aureole  aureole
available tilgjengelig
axial plane akseplan
backwash motsjø, etterdønning
bar  sjeté, tange
base level erosjonsnivå
basement grunnfjell
basin  basseng
batholith batolitt
-bearing  -førende
bed load  bunnlast
bed  lag
bedding  lagdeling
bedforms lagformer
behave  oppføre seg
bewildering forvirrende
billion  milliard
biomass  biomasse
blanket  teppe
bombardment bombardement
bond  bindning
bottomset beds bunnlag
boundaries grenser
brackish water brakkvann
braided stream forgrenet elv
breccia  breksje
brine  lake
brittle  sprø
broad  bred
bulk (great) store mengden
buoyancy flyteevne
burial  begravning
caldera  caldera
calibrated kalibrert, tall-kontrollert
capacity  kapasitet
carbonaceous karbonholdig
carbonic acid karbonsyre
cascading komme brusende
cataclastic kataklastisk
cataclysm kataklysme, katastrofe
causeway (vei)fylling over vann
cavities  hulrom
cease  slutter, stopper
celestial  himmelsk
Cenozoic kenozoikum, nytiden
chain silicates kjedesilikater
chamber  kammer
channel  kanal
chart  diagram, utskrift
charted  kartlagt
cheaper  billiger
chimney  skorstein, pipe
choked  kvalt
cinder cone vulkankjegle
cirque  botn
clastic  klastisk
clay (size fraction)   leire kornstørrelse
clay (mineral) leiremineral
cleavage kløv
climactic som danner klimaks
clue  spor
clusters  grupper, klaser
coincide  stemme overens
coined  diktet opp, funnet på
columnar joints søylesprekker
columnar søyle-formet
comet  komet
compacting komprimering
compensation kompensasjon, oppløsn.ing
competence kompetanse
composite cone sammensatt kjegle (?)
composition sammensetning
concave  konkav
conceivably mulig, tenkelig
concept  begrep, forestilling
conchoidal muslig
concordant konkordant
conduction konduksjon
confined begrenset
conformable konformt
congeal  fryse, stivfryse
consequences resultatene
conserved 1: konstant  (2: oppbevart)
consistent konsekvent
conspicuous lett synlig
constitutent bestanddel
constructional bygningsmessig
contact  kontakt, bergartsgrense
contamination forurensing
continental slope kontinentalskråning
continental rise kontinentalstigning (?)
continental shelf kontinentalsokkel
contorted forvridd, fordreid
contracts trekke seg sammen
contribute bidrar
contrived bestemt, vedtatt
controversy kontrovers, strid
convection cell konveksjonscelle
convection konveksjon
convergent konvergerende
converges konvergerer, går sammen
conveyor belt transportbånd
cooling  avkjøling
coordination koordinering
core  kjerne
correlation korrelasjon,
cosmic  kosmisk
countercurrent motstrøm
counterpart motstykke
countless utallige
country rock sidebergart
coupling kobling
courageous modig, taper
crater  krater
craton  kraton
create  skape
creep  krype
crevasses bresprekker
cross-bedding kryssjikting
cross-cutting gjennomskjærende
crucial  avgjørende
crude oil råolje
crumple  krølle sammen
crust  skorpe
crystallize krystalliserer
culminating kulminering
cumulative kumulativ
cumulus clouds cumulus, haugsky
current  strømning
cycle  syklus
daughter element   datter
debris  etterlate matrialle
decay  nedbrytning, råte
deceptive misvisende
decipher  tyde
deciphering tydning
decision  avgjørelse
declination deklinasjon, misvisning
decomposition nedbrytning
deduce  slutte, utlede
deduction utledning
deferred  utsatt, forsinket
deficiency mangel
deflation deflasjon (nedblåsing)
deglaciation isbre-tilbaketrekning
delta  delta
dendritic dendrittisk (trelign. struktur)
denser  tyngere
density  tetthet
denudation avdekking, denudasjon
deoxygenation redusert
depict  avbilde, tegne
deplete  tømme, tappe, uttynne
depleted  uttynnet
depletion tømming, uttynning
deposit  forekomst
descending gå nedover
desert pavement ørken brolegging
designation betegnelse
determine bestemme
detrital  detrititsk
detritus  detritus, løs matrialle
deviates  avviker
diagenesis diagenese
differensiate resultat av differensiering
differentiated  oppdelt, inndelt
differentiation inndeling, differensiering
dike, dyke gang
diminished gjørt mindre
dimly  uklart
dip  fall
dip-slip fault fall-rettet forkastning
dipping  hellende
discharge utstrømming, utløp
disconformity diskonformitet
discordant diskordant
discrepancy uoverensstemmelse
discrete  atskilt
dispersed fordelt
displace  forskyve, flytte
displacement forskyvning
dispose of kvitte seg med
disrupted revet opp
disseminated utbredt, utspredt
dissipate spre, forsvinne
dissipation spredning, forsvinning
distinct  atskilt
distinguish skjelne
distributaries fordelingselver.
diurnal  dag-,  daglig
divergent divergerende
diversity mangfoldighet
divide  vannskille
dome  dome
dormant  sovende
drainage basin samlebasseng
draped  henger som gardiner
draws   trekker (fra skorstein)
dredged  (bunn)skrape, dregge
drift (glacial)  morene
drumlin  drumlin
dual  dobbel
ductile  duktil
dunes  sandbanker, sanddyne
duration  varighet
dwindle  bli mindre, svinne inn
dynamo  dynamo
earthquake jordskjelv
echo sounder ekkolodd
eddy, eddies virvel, bakevje
efficient  effektiv
efflux  uttak
ejecta  noe som er kastet ut
ejected  spy ut, kaste ut
elapsed time oppbrukt tid
elecron microprobe  elektron mikrosonde
elevted  forhøyet
elusive  flyktig
emanating strømme (el. stråle) ut
embedded helt omgitt av
emerges  dukker opp
enable us to sette oss i stand til å
encounter treffe, møte
enhance  forøke, forhøye, forsterke
enriched  beriket
entirely  fullstendig, helt
entry  inngang
environment miljø
envision  forestille seg
eolian  eolisk (wind relatert)
epicenter episentrum
episode  forbigående begivenhet
equilibrium likevekt
equitable rettferdig
equlibrium likevekt
erase  viske ut
erosion  erosjon
esker  esker
eugeosyncline eugeosynklinal
eustatic change eustatisk endring
evaporating fordampning
event  begivenhet
evolve  utvikle, utfolde
excavate grave ut
exceptional ualminelig, usedvanlig
exclusively ekskluserer andre
exerted  utøvet, anvendte
exhausted oppbrukt, uttømmt
expansion ekspansjon, utvidelse
expenditure forbruk, utgifter
explicit  tydelig
exposes  eksponerer, blotlegger
exposure eksponering
extensive utstrakt, omfattende
extent  utbredelse
exterior  utvendig
extint  utdød
extract  trekk ut
extrapolate ekstrapolere
extrusion utpressing
extrusives ekstrusive, dagbergarter
face   se i øynene
facies  facies (karakter, utseende)
factory  fabrikk
fault  forkastning
faulted  forkastet
faunal  faunal (om dyr)
feasible  gjennomførbar, gjørlig
fecal pellet koprolitt (avføringskuler)
feldspar  feltspat
fiord  fjord
fissure eruption spalte utbrudd
fissures  spalter, sprekker
flap  klaff
flash flood plutselig flom
float  flytte
flood basalt flodbasalt (?)
floodplain flodsdlette
flourish  trives,florere
flow structures flyttestrukturer
flowing spring kilde
fluctuating varierende
fluctuations svingninger, variasjoner
flume  (vann)renne
flux  strøm, utstromming
focus  fokus
fold belt  fjellkjede
folded  foldet
foliation  foliasjon
foot wall ligg
forcibly  med makt
foreign  fremmed, fjernt ifra
foreset beds skrålag
formations formasjoner
fortunate heldig, gledelig
fossiliferous fossil-førende
fractional crystallization   fraksjonskrystallisering
fractionation fraksjonering
fracture  brudd
fringing  ligging langs randen av
frosted  matte
gaps  brudd i sperring
gauge  måleinstrument
geochronolgy geokronologi
geomorphologic om landskapsformer
geotherm geoterm
glacial outwash glasifluvial avsetninger
glacier  isbre
glassy  glassaktig
glint  blink, glimt
glutting  overmette
gneiss  gneis
graben  graven, graben
graded   gradert
grain  ved-årene, narv
granulated knust
granulite granulitt
gravitational gravitativ
gravity  tyngdekraft
graywacke gråvakke
greenhouse drivhus
ground moraine bunnmorene
groundwater grunnvann
gullied  utskåret
gyres  sirkelbevegelser, virvel
habit  habitus
half-life  halveringstid
hanging valleys hengende sidedaler
hanging wall heng
hard water hardt vann
harness  temme, utnytte
harnessing temming, utnytting
hatched  skravert
heap  haug
heat flow varmeføring
hence  derfor
heterogeneous heterogen, uensartet
high tide flo
horst  horst
hot spot  "hotspot"
humid  fuktig
hydrate  hydrere, hydratisere
hydrology hydrologi
hydrothermal hydrotermal, hydrotermisk
hypothetical hypotetisk, tenkt
igneous  magmatisk, eruptiv
ignimbrite ignimbritt, askeflom
impact  slag, støt
impermeable ugjennomtrengelig
implementation gjennomføring, utførelse
imply  innebære, medføre
impurity  urenhet, foruresning
incipient nystartet, såvidt
inclined  hellende
incomplete ikke fulstendig
inconspicuous lite synlig
incorporated bygget inn
induced  forårsake, fremkalle
infer  tolke
inferences følgeslutninger
infiltration infiltrasjon, inntrenging
influenced påvirket
influx  inntak, innstrøm
inhibits  motvirker
injection innsprøyting
inland  inn mot landet
inorganic ikke organisk
insoluble uløselig
interact  påvirke hverandre
interaction gjensidig påvirkning
interface kontaktflate, grenseflate
interglacial period  mellomistid
interior  innvendig
intermittent uregelmessig
intermittently av og til
intermontane mellomfjell
intertwined flettet sammen
intervening mellomliggende
intrudes  intrudere, trenge seg inn
intrusives intrusiver, dyp-, gangba.
irretrievable uopprettelig, ugjenkallelig
island arc øybue
iso-  likedan-, den samme som
isochemical isokjemisk (kjemisk lik)
isograd  isograd (samme grad)
isolated silicates enkeltsilikater
joint  sprekk
junction  grense, møtested
karst topography karst topografi
kettle  dødisgrop
kyanite  kyanitt (disten)
laccolith  lakkolitt
lacking  manglende, uten
laden  ladet
lagoon  lagune
lags  ligger etter, forsinket
laminar flow laminar strøm
lateral moraine sidemorene
lateral  lateral
layering  lagdeling
leach  vaske ut
leakage  lekkasje
lee slope lesidehelning
left-lateral venstrelengs, venstrevendt sidelengs
levee  elvedike
liberate  frigjør
liken  sammenligne med
limb  skjenkel
limestone kalkstein
limitless  uten grenser
lineation lineasjon
linked to koblet til
liquid  væske
literally  til punkt og prikke
lithification litifikasjon
lithified  litifisert
lithologi  litologi (om bergarter)
lithosphere litosfære
lodgement till bunnmorene
loess  løss
longitudinal profile  lengdeprofil
looms  reiser seg truende
low tide  fjære
lump together slå sammen
lunar  måne-
luster  glans
magma chamber   magmakammer
magma  magma
magmatic magmatiske-, eruptive-
magmatic water vann fra magma
magnetization magnetisering
manifestation uttrykk, demonstrasjon
mantle  mantel
mantle  kåpe, dekke, teppe
mare  mørk "hav" på månen
maria  flertall av mare
marsh  myr
mass spectrometer  massespektrometer
mass balance massebalanse
massive  massive
meander  meander, elvesving
medial moraine mellom morene
megaton  million-tønn
mélange  mélange, blanding
Mesozoic mesozoikum, mellomtiden
metamorphic metamorf, omdannet
metamorphism metamorfose
metastable metastabil
meteoric water vann fra regn
mid-ocean ridge midt-havs rygg
migmatite migmatitt
migrate  migrere
migration migrasjon, vandring
mind-boggling ufattelig
mineral lattice mineralgitter
mineral grain mineralkorn
miogeosyncline miogeosynklinal
mixing  blanding
mixture  blandning
moderating gjøre mildere
Moho  Moho
moisture fuktighet
molten  smeltet
momentum moment
monocline monoklinal
moraine  morene
mudstone slamstein
mush  grøt
nappe  (skyve)dekke
neap tide nippflo / fjære
nebula  stjernetåke
needles  nåler
negative feedback  tilbakevirkende mot systemmet
nonfoliated ikke foliert
normal fault normalforkastning
notion  forestilling, oppfatning
nowadays i disse dager
noxious  skadelig, giftig
oddities  rariteter
offender  forbryter
omit  unnlate, utelate
ooze (deep sea o.)   dyphavsleire
opaque  ugjennomsiktig
ophiolite  ofiolitt
opposite  tvers over for
orbit  bane
ore  malm
originate ha sitt utspring
orogen  orogen, fjellkjede
orogenic orogenisk
orogeny  orogenese, fjellkjededannelse
oscillation rip. bølgeslagsmerker
oscillation fram og tilbake, svingning
otherwise ellers
outcrop  blotning
outset  begynnelse
overriding plate platen som rir over
overthrust sheet skyvedekke
overturned overbikket
oxbow lake kroksjø
oxygenated oksidert
painstaking nøye, omhyggelig
paleontology paleontologi
Paleozoic paleozoikum, oldtiden
panning (gold) vasking (for gull)
parent element opphavselement
partial melt partiell smelt
partially  delvis
paste  masse, pasta
pavement (vei)dekke
peat  torv
pediment pediment
pelagic sediment pelagisk sediment
pelagic  om åpen hav
perceive  oppfatte, legge merke til
percolation filtrering, perkolering
periodically periodisk
peripheries periferi, omkrets, ytterkrets
periphery periferi, omkrets, ytterkrets
permafrost permafrost
permanent varig, vedvarende
permeability permeabilitet, gjennomtrenglighet
permeable permeabel, gjennomtrenglighet
permissible tillatelig
perpendicular vinkelrett
petrified  forsteinet
phanerite  grovkornet bergart
Phanerozoic fanerozoikum
phase diagram fasediagram
phenocrysts fenokrystaller
phenomena som oppfattes med sansene
photosynthesis fotosyntese
pier  molo
pillow lava putelava
pinpoint  lokalisere nøyaktig
pits  huller
placer  placer, vaskemalmforekomst
plains  sletter
planetisimals planetbiter
plate tectonics plate tektonikk
plates to  kle med plater, pansere
platform  plattform
platy  plateformet
playa  playa
plentiful  rikelig
plume  røyksky
plunge  kaste seg ut i
pluton  pluton
plutonic  plutonsk
point bar pyntbanke
pollution forurensing
pore space mellomrom
pores  hullrom
porosity  porøsitet
porous  porøs
porphyroblasts porfyroblaster
porphyroclasts porfyroklaster
porphyry porfyr
pose  fremsette, stille opp
positive feedback  positivt tilbakevirkende
postulated postulert
potable water drikkevann
potassium kalium
potholes  jettegryter
pour  helle, strømme
precipitate bunnfall
precipitating utfelling
precipitation nedbør
precise  presis, nøyaktig
prediction forutsigelse, spådom
predominate dominere
preferred foretrukket
prerequisite forutsetning, krav
pressure  trykk
presumably antakelig, trolig
primarily først og fremst
principle of uniformitarianism. aktualitets prinsipp
prismatic prismatisk
probablility sannsynlighet
probe  sonde
profoundly dypt, tvers igjennom
prompt  tilskynde, få til å
pronounced uttrykt tydelig
pronouncement erklære, felle dom over
propagated spre, utbre
property  egenskap
Proterozoic proterozoikum, urtiden
proto  proto (om det som var før)
pumice  pimpstein
puny  bittesmå
pyroclasts pyroklaster
quiescent rolig
radiate  utstråle
radioactiv decay radioaktiv nedbrytning
radiometric radiometrisk
radius ratio radius forhold
raft  flåte
rain shadow regnskygge
rare earth elements  sjeldne jordartselementer
ravages of time tidens tann
ravine  dal
reassembled sette sammen igjen
reassembly det som er satt sammen igjen
reassuring betryggende
rebound  sprette tilbake
recall  huske
receding  gå (trekke) seg tilbake
recharge  opplade
reconstructs setter sammen igjen
recoverable gjenvinnbar
recovery forbedring
recumbent liggende
recycling resirkulerer
reducing reduserende
reemited sendt tilbake
refining  rafinering
regarded betraktet
regolith  forvitringsmatl. (regolitt?)
regression regresjon
relic  gjenværende, rest
remanent (mag.) remanent (magnetisering)
render  gi tilbake
renewable fornybar
repeated  repitert, gjentatt
repeatedly gjentatt ganger
replaced  erstattet
replacements erstatninger
replenish påfyll
repose  hvile
requisites nødvendigheter
reserves  reserver
reservoir vann magasin, magasin
residence time oppholdstid
residential som angår fast bopel
resist  står imot
resorbe  resorbere, suge opp igjen
resources ressurser
respiration respirasjon
respire  puste
responsive gir respons
resurgence gjenoppstandelse, fornyelse
retain  holde, beholde
retarding hindring, hold tilbake
retrieved hentet tilbake
returned  vendt tilbake
reveal  viser, indikerer
reverse fault reversforkastning
revival  gjenoppliving, fornyelse
ridge  rygg, kam
rift  rift
right-lateral høyrelengs, høyrevendt sidelengs
ripples  krusning
rock flour mel-aktig finknust stein
rough  ujevn, grov
rudiments elementære prinsipper
runoff  avløp, rennende overflatevann
rupture  brudd
saline  saltaktig
saltation  saltasjon
sand bed sandlag
saturated mettet
scar, scarred arr, arret
scarps  bratt skråning, skrent
schist  glimmerskifer
schistosity skifrighet
scour  skrape
sea-floor spreading  havbunnsspredning
seamount undersjøisk fjell
searing  sviende, brennende
secrete  avsondre, utsondre
secular  sekulær (langtids...)
segregated fradelt, inndelt, oppdelt
seismologist seismolog
sequence sekvens, rekkefølge
settle  slå seg til ro
sewage  kloakvann
shale  leirskifer
shallow  grunt sted, går ikke dypt
shatter  slår i stykker
sheet silicates sjiktsilikater
sheeted dikes  ganger i ganger (i ganger...)
shield  skjold
shield volcano skjøldvulkan
shred of evid. antydning av
shrinkage innskrumping, krymping
sill  lagergang
sill (ridge) terskel
sillimanite sillimanitt
simultaneously samtidig
sinkhole  jordfallshull
slate  skifer, svakt foliert leirskifer
slaty  skiferaktig
slices  skiver
slickensides glidespeil
slip (on fault) (forkastnings)sprang
slip  glid
slope  helning
slumps  utrasinger
soil creep jordsig
solar system solsystem
solidifies størkner
solidify  størkne
solidify  blir solid
solution  oppløsning
sort, sorted sorterer, sortert
specific gravity egenvekt
specified bestemt
spilling  spillende, sølende, renende over
spit  landtunge, nes, odde, tange
splay  spre utover
sponge  svamp
spray  sprøyte
spreading spredning
spring tide springflo / fjære
squeezed out presset ut
stalagmite stalakmitt
stalagtite stalaktitt
startling  overraskende
stationary fast, ubevegelig
staurolite staurolitt
steady state kontinuerlig, likevekt
stope, stoping strosse, strossing
storage  oppbevaring, lagring
stratification stratifisering
stratigrapher stratigraf
stratovolcano stratovulkan
streak  strek
stream piracy elverøving
streamline strømlinjer
stress  spenning
striations skuringstriper
strike  strøk
strike-slip strøk-rettet, sidelengs
striking  påfallende, eiendommelig
stromatolite stromatolitt
subcontinental under kontinentet
subduction subduksjon
submarine canyon  submarincanyon
submersible u-båt
suboceanic under havbunnet
subsidence nedsynking
substance materiale
substantiated bekreftet
subsurface under overflaten
subtraction fradrag, fratrekking
succession rekkefølge, serie
suite (utales "sweet")  suite, bergarts-serie
supernova supernova
supersaturated overmettet
supported støttet
surmise  antakelse, formodning
surrounded omgitt, omringet
survey  overblikk, oppmåling
suspect  mistenke
suspension load suspensjonslast
suture  sutur (søm mellom plater)
sutured  satt sammen langs et sutur
swash  skylle på stranden
swelling  utvidelse
symmetric ripples   symmetriske rifler
syncline  synklinal
tabular  med flat overflate
tar  tjære
temperate temperert
tenet  grunnsetning, prinsipp
tenfold  tidobbelt, tifold
tensile cracks strekksprekker
terminal moraine endemorene
terrane  landområde
terrestrial deposit  kontinental avsetning
terrestrial planets terrestriske, jordiske planeter
testifies  vitne om, bevitne
thawing  tinning
thermal conductivity  varmeledningsevne
thrust fault skyveforkastning
till (glacial) morene
tillite  tillitt (litifisert morene)
topogr. contours topografisk koter
topset beds lag øverst på delta
toxic  giftig
toxicity  giftihet, giftvirkning
trace elements spor elementer
tract  område
transfer  bytte, utveksle, overføring
transformed omdannet, omskapt, omformet...
transgression transgresjon
transmits sender ut, sender videre
traverse  (gjennom)kryssing
trellis  gitter, sprinkler
tremor  skjelv (liten)
tributaries sideelver
trigger  utløser, avtrekker
trilobite  trilobitt
troughs  trau
truncated trunkert, avskåret
tsnumai  tsunami
tuff  tuff
turbid  uklar, grumset
turbidite  turbiditt
turbidity current turbidittstrøm
turbulent flow turbulent strøm
typify  være typisk eksempel på
ultimately til slutt
unconformity inkonformitet, sedimentær diskordans
unconsolidated ukonsolidert
undesirable uønskelig
undulating bølgende, undulerende, kupert
unexcelled ikke overgått
unstable  ustabil
uplift  hevning
uplifted  opphevet
upwelling oppstigning
usage  bruk, praksis
utilization bruk, benyttelse
utilizing  bruking, benytting
vanished forsvinne sporløst
varve, varves varv, varver
vein  åre
velocity  hastighet
veneer  finér, tynt lag
vent  utløp, utstrømningsåpning
versed  dyktig, flink, kyndig
vesicles  blærerom
viscous  viskøs
vital  nødvendig (for liv
volatiles  som fordamper lett, flyktig
volcanism vulkanisme
voluminous omfangsrik, voluminøs
waning  svekkende
waste  avfall
water table vannspeilet
waterlogged vannmettet
wave  bølge
weakened svekket
weakening svekkelse
weathering forvitring
wedges  kiler
winnow  sikte, sortere
wobble  slingre
xenolith  xenolitt
zoned  sonerte