GEOLOGI INNFØRING NTNU  Høst 2009 Allan Krill

Liste over de viktigste mineraler, bergarter, fossiler

  Klikk her for gode mineralbilder og tips om deres egenskaper.

mineraler
ikke-silikater
    karbonater
        kalkspat (heter også kalsitt) CaCO3 hardhet 3, 3 perfekte diagonale kløv, bruser med syre
    halogenider (halider)
        steinsalt (heter egentlig halitt) NaCl, 3 perfekte kubisk kløv, forekommer i daglivarebutikker
    sulfider (heter også kiser)
         svovelkis (heter også pyritt) FeS2 gull men svart strek, kubisk krystaller men ingen kløv
    sulfater
         gips CaSO4(2H2O) hardhet 2, med vann i gitter, dannes ved lav temperatur
    oksyder
         magnetitt Fe3O4 fungerer som magnet, svart strek
         hematitt (heter også jernglans, blodjernglans), rustrød metallisk svart/blå, gir rød strek. Fe2O3
    andre ikke-silikater
         gull  Au (forekommer i tann nummer 3 hos Allan)
         grafitt  C (forekommer i blyanter, i stedet for bly)

silikater
    nettverksilikater
         kvarts  SiO2 hardhet 7, ingen kløv
         kalifeltspat  K-Al-silikat, uten vann i gitter rosa eller hvit, 2 gode kløv hardhet 6
         plagioklas-feltspat Na-Ca-Al-silikat, uten vann i gitter hvit, 2 gode kløv. hardhet 6
    sjiktsilikater, glimmergruppen. Har vann i gitter.
         muskovitt ikke-ferromagnesian, med vann i gitter. fargeløs gjennomsiktig
         biotitt ferromagnesian, med vann i gitter. svart, forvitrer brun
         kloritt (ikke ekte glimmer) ferromagnesian, med vann i gitter. grønn men ikke klorholdig
    kjedesilikater
         amfibol-gruppen ferromagnesian, med vann i gitter. vanlig som lange tynne krystaller. svart amfibol heter hornblende, grønn amfibol heter aktinolitt.
         pyroksen-gruppen ferromagnesian, uten vann i gitter.
    dobbelsilikater
         epidot olivengrønn, ferromagnesian med vann i gitter
    enkelsilikater
         granat ferromagnesian, uten vann i gitter
         olivin olivengrønn, ferromagnesian, uten vann i gitter. sjelden å se fordi tåler ikke forvitring.
         kyanitt blå langstrakte krystaller,
 

sedimentære bergarter
klastiske sedimenter
    konglomerat
         breksje
         tillitt
    sandstein
    leirstein/leirskifer
         svartskifer

bio/kjemiske sedimenter
    kalkstein
    steinkull

magmatiske (eruptive, størknings) bergarter
dypbergarter (plutonske-, intrusive-bergarter)
    granitt
    dioritt
    gabbro
    peridotitt
gangbergarter
    aplitt
    diabas (heter også doleritt)
dagbergarter (heter også vulkanske bergarter)
    rhyolitt
    basalt

pimpstein
obsidian
pegmatitt
 

metamorfe bergarter
fyllitt
glimmerskifer
gneis
kvartsitt
serpentinitt (kleberstein)
marmor
grønnskifer / grønnstein
amfibolitt
eklogitt
mylonitt
 

makrofossiler
virvelløse dyr
    koraller
    mollusker (bløtdyr)
        gastropoder (snegler)
        cephalapoder (blekkspruter)
        muslinger
    brachiopoder (armfotinger)
    graptolitter
    echinodermer (pigghuder)
    arthropoder
         trilobitter
virveldyr
    fisker
planter