VI  OLAV
           NORGES KONGE
                            gjør vitterlig:

                    at Vi ved vedtak i Vårt statsråd har untevnt
og beskikket, liksom Vi med dette utnevner og beskikker -
med plikt til uten erstatning å finne seg i de forandringer
av embetets forretningskrets og i tilfelle embetsdistriktets
utstrekning som måtte bli bestemt ved lov eller av Kongen
med Stortingets samtykke -
forsker, Ph.D.
                     A l l a n  G.  K r i l l
til professor i geologi ved Universitetet i Trondheim,
Norges tekniske høgskole fra den tid departementet
bestemmer.
                    Ti skal han holde seg Norges konstitusjon og
lover etterrettelig, være Norges Konge lydig og tro og med
nidkjærhet og troskap oppfylle de plikter som embetet
pålegger ham.

          Gitt  på Oslo slott 29. april 1988.

              Under Vår hånd og rikets segl

                        Olav R
 

-------------------------        -------------------------
Gro H. Brundtland            Dag Berggrav

         Bestalling for  professor Allan G. Krill.