Under et feltkurs i Alta for NTNUs geologistudenter, fant jeg en meget pen prøve av stromatolitt - fossil alge.  Jeg leverte den til Alta Museum, og Kari Tansem og jeg utarbeidet en Utstillingstekst på norsk og engelsk.
Da kom det flere oppsiktsvekkende artikler om Alta-fossilet.
Den første og mest riktig er artikkelen i Altaposten (27.08.99), som er gjengitt har uten bilder.
Så kom det en artikkel i Aftenposten (30.08.99).
Til slutt en liten notis i Gemini (5.11.99).

Dette er ikke et nytt fossilfunn: slike fossiler ble beskrevet her for hundre år siden.  Men de har fått liten oppmerksomhet.  De er blant de eldste fossiler i Europa (en lokalitet i Sverige har fossiler av omtrent samme alder).  Kvaliteten på prøven er langt bedre enn sine konkurrenter, som ikke er egnet for museumsutstilling.
 


Utstillingstekst ved Alta Museum

Europas eldste fossiler i Alta!

Jorden ble dannet for ca 4,6 milliarder år siden. De tidligste former for liv på jorden en kjenner til, er blågrønne alger (cyanobakterier). Fossilformer fra disse organismene kalles stromatolitter. De eldste fossilene som er funnet i verden er ca 3,5 milliarder år gamle, og de eldste i Europa ca 1,8 milliarder år (1 800 000 000) fra Lille Raipasfjell i Alta!

Stromatolittene ble dannet i tidevannssonen i varme grunne havområder hvor det vokste matter av sammenfiltrede algetråder. Mens algene vokste fanget trådene opp kalkslam og andre mineralpartikler. Dette ga opphavet til de lagdelte eller tueliknende stromatolittstrukturene. Algene som fanget opp og bandt kalkslammet er brutt ned og råtnet bort, og det er bare sedimentstrukturene som står igjen som stromatolitter.

Uten disse små encellede organismene hadde ikke jorda blitt beboelig for oss som trenger oksygen for å leve. I den første tiden etter at jorden var dannet, var atmosfæren slik at bare blågrønne alger kunne leve. Oksygen i gassform fantes ikke. Men algene og stromatolittene ga etter hvert jorden den atmosfæren som var nødvendig for at andre livsformer kunne utvikles. Gjennom fotosyntesen ble det tatt opp hydrogen (H2O) og karbondioksid (CO2) fra luften, samtidig som det ble dannet oksygen (O2). For ca 1,3 milliarder år siden var nok CO2 fjernet fra atmosfæren, og nok O2 tilført, til at andre livsformer kunne begynne sin utvikling. Men det var først for ca 550 millioner år siden at utviklingen førte til dyr med harde kroppsdeler som skjell og bein. Og det er bare ca 150 000 år siden de første moderne menneskene kom til!

Vil du vite mer?
Ottar nr 144 5/83
http://alun.uio.no/palmus/

Stromatolitter funnet på Lille-Raipas, Alta

Gave fra professor Allan Krill, NTNU, Trondheim.


The oldest fossils in Europe in Alta!

The Earth was formed about 4.6 billion years ago. The earliest known forms of life on the planet, are blue-green algae (cyanobacteria).  Fossils from these organisms are called stromatolites. The oldest fossils found on Earth are ca. 3.5 billion years old and the oldest in Europe ca. 1.8 billion years old (1,800,000,000) and located at Lille Raipasfjell in Alta!

The stromatolites were formed in shallow warm sea water by matted threads of algae. While the threads of algae grew, they caught small mineral particles. This was the origin of the layered or mound-like stromatolite-structures. The remains of the algae are long gone, but the sedimentary structures are left as stromatolites.

Without the tiny one-celled algae, this planet would not have been inhabitable for those of us who need oxygen to stay alive. In the first period of time after the Earth was formed, the atmosphere consisted of poisonous gasses like carbon dioxide and hydrogen, and blue-green algae was the only life-form that could exist. There was no free oxygen. The algae and the stromatolites gave the Earth an atmosphere necessary for other life-forms to evolve. Through photosynthesis, hydrogen and carbon dioxide were removed, and oxygen was added to the atmosphere.  About 1.3 billion years ago, the atmosphere was fit for other lifeforms to evolve, yet it was not until ca. 550 million years ago (0.55 billion) that the first animals with hard body parts, such as bones and shells, appeared. And it was only ca. 150 000 years ago that the first modern human beings entered the scene!

Want to know more?
Ottar nr 144 5/83
http://alun.uio.no.palmus/

Stromatolites from Lille Raipasfjell, Alta

Donated by Professor Allan Krill, NTNU, Trondheim


Artikkel i Altaposten, Nr. 195, Årgang 31,  sider 1 og 3.
Historisk funn på lille Raipas

På lille Raipasfjell finnes det spor etter det første livet i Europa.  Et nytt fossilfunn bekrefter at en algetype levde her for 1,8 milliarder år siden.  For 11.000 år siden kom de første menneskene.

Eldste funn i Europa
---------------------
Av Kine Søreng
---------------------
Lille Raipas har lenge vært en yndet sted for geologer, nettopp fordi fjellet er som et museum i seg selv.  Ekspertene har tidligere registret den urgamle algelivsformen og Alta er som et av de få steder i verden merket av på kartet i denne sammenheng.  Søndag fant en professor fra Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet  (NTNU) i Trondheim et sjeldent tydelig fossil som bekrefter de vitenskapelige teorier om det eldste livet i Europa.  Han oppdaget fossilet ca tredve meter fra en kraftstolpe, og regner med at fjellet hadde blitt sprengt vekk da stoplen skulle plasseres.

-Jeg ble i fyr og flamme da jeg kom over dette fossilet.  Jeg skjønte med en eneste gang hva de dreide seg om, men hadde aldri håpet på at det skulle være så pent og så godt bevart, sier geologiprofessor Allan Krill.

Det førtste liv
Han kan opplyse om at verdens eldste fossil finnes i Afrika og Australia, og at disse er om lag dobbelt så gamle som bergartene på lille Raipas.  Også i Porsangerfjord har man funnet spor etter denne algetypen, men disse er mye yngre enn i Alta.
-Jorden ble dannet for 4,5 milliarder år siden og det eneste som kunne leve i begynnelsen var blågrønne alger og bakterier.  Fossilformer fra disse organismene heter stromatolitter, og de eldste i verden er ca 3,5 milliarder år.  Det er jo litt artig at de eldste i Europa befinner seg i Norge og i Alta, sier professoren.

Ufattelig gammelt
Karin Tansem er konservator ved Alta museum, og var den som fikk æren av å ta i mot fossilet på vegne av Alta museum.
-Vi ble helt i hundre da vi fikk se fossilet.  Det er jo kjent blant geologer at det på lille Raipasfjellet finnes spor av liv fra så langt tilbake.  Men at vi nå har fått dette handfaste og flotte beviset er utrolig artig, synes Tansem.
Hun synes det er vanskelig å fatte hvor lang tid man egentlig snakker om.
-Når vi vet at de første moderne menneskene levde for 150.000 år siden i Afrika, for 40.000 år siden i Europa og 11.000 år siden i Alta, går det ikke an å forestille seg noe så ufattelig gammelt som 1,8 milliarder år.  Men det setter ting litt i perspektiv, smiler Tansem.

Skal granskes
Professoren skal nå sammen med 30 studenter og fire andre lærere gå omkring på Raipasfjellet for å forske mer på bergartene der.  Han har sett seg godt inn i historein bak livet som vi kjenner det i dag.
-For 1,8 milliarder år siden vet vi ikke sikkert hvor Norge befant seg, men etter den tid har landet vært helt nede ved ekvator.  Landskapet var da helt flatt og dekket av et grunt, veldig varmt hav.  På grunn av at atmosfæren ikke hadde oksygen og altfor mye drivhusgasser, fantes det ikke annet liv enn alger og bakterier.  Det var først for 550 millioner år siden at utviklingen førte til dyr med harde kroppsdeler, forteller professoren.


Notis i Gemini(Feil i den trykte utgaven er korrigert her.)


Litt mer om alderen:
Hvordan vet vi at fossilene her er så gammel?  De kan ikke dateres direkte.  Men bergartene fra Lille Raipas fortsetter til Kautokeino grønnsteinsbelte, og der er det en albitt-diabas (en svart granitt-lignende bergart) som kutter bergartene og må da være yngre.  Diabasen ble datert med zirkon (radioaktivt mineral) og ga en dato 1814+/-24 millioner år (publisert i Krill et al 1985).  Da kan vi si at stromatolittene ble avsatt, deformert og metamorfosert før denne tiden, og de fleste regner med at de er mellom 1814 og 2000 millioner år gammel.  De kan godt være eldre, men antagelig ikke eldre enn 2500 millioner år.


tilbake til Krill's hjemmesider: http://www.ntnu.no/~krill