Avatar

Morten Omholt Alver

Førsteamanuensis
Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Trondheim. Norge

morten.alver@ntnu.no

+47 95150321Skrivetips for prosjekt- og masteroppgaver

Norsk eller engelsk?

Du står fritt til å skrive på norsk eller engelsk. Erfaringsmessig velger de fleste engelsk. Det kan på noen måter være enklere å skrive på engelsk når mange av kildene du leser og deres fagterminologi er på engelsk. På den andre siden er det langt fra alle som er gode nok til å uttrykke seg på engelsk til at det ikke går utover kvaliteten på rapporten. Tenk godt gjennom dette - dersom du ikke føler deg svært trygg på at du skriver god engelsk, velg norsk.

Selv om vitenskapelige publikasjoner nesten utelukkende er på engelsk vil jeg ikke si at dette er en god grunn til å velge engelsk på prosjekt- eller masteroppgaven. Dersom arbeidet ditt er publiserbart i form av en vitenskapelig artikkel vil det i alle tilfelle kreve en grundig bearbeiding, slik at oversetting til engelsk ikke tilfører betydelig ekstra arbeid.

Word eller LaTeX?

Du kan bruke det tekstbehandlingssystemet du foretrekker. Dersom du er komfortabel med LaTeX er det mange fordeler med dette - f.eks. enklere strukturering av dokumentet og enklere å automatisk generere referanseliste.

Den enkleste måten å skrive i LaTeX på er å bruke Overleaf som er en online LaTeX-editor med automatisk visning av hvordan det kompilerte dokumentet vil se ut. NTNU har lisens på Overleaf for alle ansatte og studenter som kan aktiveres hvis du registrerer deg med en NTNU e-postadresse. Lisensen gir tilgang til funksjonalitet som ikke er tilgjengelig i gratisversjonen.

Litteraturreferanser i LaTeX-dokumenter er enkelt å bruke via BibTeX. Referansene skal da ligge i en .bib-fil, og JabRef er et bra verktøy for å holde styr på BibTeX-referansene dine.

Hvordan strukturere rapporten

NTNU Senter for faglig kommuniksjon har en egen side for Skrivehjelp. De har bl.a. en side med linker til nyttige nettsider.

Et vanlig spørsmål som kommer opp er hvilke kapitler en skal strukturere rapporten i. NTNU-siden foreslår en struktur på siden Oppgavens struktur, men denne strukturen er nok noe mer egnet for ikke-teknologiske fag. En annen vanlig struktur er IMRoD-modellen.

For en prosjekt- eller masterrapport i Teknisk kybernetikk vil jeg anbefale en struktur basert på IMRoD-modellen. En god liste over kapitteloverskrifter kan se slik ut (norsk/engelsk):

Sammendrag / Abstract
Kort beskrivelse (mindre enn en A4-side) av hva du har gjort, hvordan du gjorde det og hvilke resultater du fikk. Sammendraget er "reklamen" som leseren kan bruke for å vurdere om resten av rapporten er verd å lese.

Introduksjon / Introduction
Introduksjon av problemstillingen og dens kontekst. Beskriv tidligere relevant forskning på området, slik at leseren kan sette ditt arbeid i sammenheng med det. Indiker kunnskapshullet som ditt arbeid skal fylle, og presenter problemstillingene eller hypotesene du skal undersøke.

Introduksjonen skrives gjerne på en slik form at den beskriver hva du skal gjøre (fremtid).

Material og metode / Material and methods
Presenter fremgangsmåten i arbeidet ditt, utstyr du har brukt og analysemetoder. Dette kapittelet viser hvordan du har gått fram og hjelper leseren å forstå at resultatene dine har kommet fram på en troverdig måte.

Hvis det trengs kan du legge til et kapittel Teori / Theory før Material og metode, hvor du gjør rede for tidligere forskning og teori som du benytter i arbeidet. Dette er det imidlertid vanlig praksis å gjøre rede for i introduksjonen når man bruker IMRoD-modellen.

Dette kapittelet skrives gjerne på en slik form at den beskriver hva du gjorde (fortid).

Resultater / Results
Nøktern presentasjon av resultatene. Du kan beskrive og vurdere hva resultatene viser, og f.eks. hvor du har funnet signifikante forskjeller.

Diskusjon / Discussion
Forklaring og tolkning av resultatene. Her kan du relatere resultatene til problemstillingene du søkte å løse. Resultatene kan også her sammenliknes med resultater fra tidligere forskning. Du skal også vurdere svakheter og feilkilder som kan ha betydning for kvaliteten og gyldigheten av resultatene. Diskusjonskapittelet skal også gi anbefalinger for videre forskning basert på dine resultater og erfaringer.

Det er viktig å legge nok arbeid i å skrive en god diskusjon, da det ofte er her leseren får et inntrykk av modenheten og kvaliteten i arbeidet som er gjort.

I noen tilfeller er det hensiktsmessig å slå sammen resultater og diskusjon til ett kapittel (Resultater og diskusjon / Results and discussion), f.eks. dersom det arbeidet består av flere deler med hver sine datasett, slik at en oppdeling i to kapitler vil gjøre det vanskelig for leseren å følge tråden fra diskusjonen til det enkelte datasettet som omtales.

Konklusjon / Conclusion
Dette kapittelet kan utelates dersom diskusjonen inneholder et konkluderende avsnitt. I konklusjonen skal du oppsummere og konkludere hva ditt arbeid har vist eller kommet fram til.

Referanser / References
Listen over alle referansene du har brukt i arbeidet. Referansene kommer når du viser til tidligere forskning eller andre skriftlige ressurser. Det er viktig at alt du har benyttet deg av eller sitert av kilder skal ha kildehenvisning.