Avatar

Morten Omholt Alver

Førsteamanuensis
Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Trondheim. Norge

morten.alver@ntnu.no

+47 95150321Forslag til prosjektoppgaver høsten 2019

Oppgaver innenfor modellering og prediksjon av havdynamikk

Oppgavene innenfor dette området baserer seg på havmodellen SINMOD som er utviklet ved SINTEF.

Modellering av oksygenfordeling i laksemerder

Tilstrekkelig tilgang på oksygen er en forutsetning for god velferd og vekst i lakseproduksjon. Med svært store produksjonsenheter med flere hundre tusen individer kan en få lave oksygennivåer spesielt under forhold med lav strøm og høy temperatur. Oksygenkonsentrasjonen i merdvolumet kan modelleres med en eksisterende modell basert på adveksjon-diffusjonslikningen, og slik danne grunnlag for bedre regulering av fôring eller andre pådrag for å sikre god fiskevelferd. Det gjenstår imidlertid å finne parameterverdier og validere modellen.

Denne oppgaven går ut på å benytte målinger fra et betydelig antall oksygensensorer ved Salmar's Ocean Farm 1, per i dag den største produksjonsenheten i Norge, for parameterestimering og validering av oksygenmodellen.

Robot for automatisk utsett og høsting av tare

Eksisterende prosesser og metoder for dyrking av makroalger er industrielt underutviklet og arbeidsintensive, og det er her et stort behov for teknologiutvikling og automatisering. Det har ved SINTEF gjennom prosjektet MACROSEA blitt beskrevet et modulært konsept for taredyrking kalt SPOKe (se video her, nederst på siden). Det trengs videre utvikling og utredning, både teoretisk og ved praktisk testing, av SPOKe.

Denne oppgaven viderefører arbeidet gjort i en masteroppgave våren 2019, hvor det har blitt bygd en nedskalert prototype av SPOKe-konseptet, utstyrt med motorer og styresystem, for testing av et robotdesign for utsett av tau med tare.